Institut za istraživanje genocida Kanada njemačkom kancelaru Olafu Scholzu: POVUCITE SVOJU PODRŠKU SCHMIDTU I POČNITE TRETIRATI GRAĐANE BiH KAO RAVNOPRAVNA LJUDSKA BIĆA!

Posted: 14. Marta 2023. in Intervjui

Dragi kancelaru,

Obraćamo vam se jer smo zabrinuti zbog istorijske amnezije u Evropi i strašnih posljedica koje ona može imati po kontinent.
Gospodin. Manuel Sarrazin, specijalni predstavnik za zemlje zapadnog Balkana u vašoj vladi, izjavio je u intervjuu za bosanski N1 da je g. Christian Schmidt ima punu podršku njemačke vlade.
Gospodin. Sarrazin je izrazio punu podršku postupcima gospodina Schmidta, iako je u istom intervjuu gospodin Sarrazin jasno rekao da se gospodin Schmidt u Njemačkoj nije mogao ponašati na isti način kao u Bosni.
Gospodin Sarrazin se osvrnuo na skandalozne retroaktivne izmjene Izbornog zakona u noći izbora koje je izvršio gospodin Christian Schmidt.
Kako gospodin Schmidt može dobiti podršku od njemačke vlade za odluke koje nije mogao provesti u Njemačkoj?
Ova izjava g. Sarrazin je razotkrio trenutnu politiku njemačke vlade. Diskriminatorna politika primjene različitih skupova zakona i pravila na različite narode.
Ovo vraća užasne odjeke prošlosti, naime Nirnberške zakone. To također donosi strah od ponovnog genocida u Evropi.
Uvod u holokaust bila je istorijska amnezija i poricanje genocida jer je sam Hitler, prije nego što je počinio holokaust, prvi put pomenuo genocid nad Jermenima i
rekao: “Ko, uostalom, danas govori o uništenju Jermena?”.

Danas u Hitlerovoj rodnoj Austriji, njen vodeći univerzitet je i sam uključen u poricanje genocida u Srebrenici. Univerzitet u Beču se nije distancirao od svog profesora koji javno negira genocid.

Ovo ponašanje Univerziteta u Beču pokazuje isti zabrinjavajući obrazac primjene različitih pravila i zakona za različite narode kao što je sam gospodin Sarrazin je javno priznao u pomenutom intervjuu. Ovakvo ponašanje se već materijalizuje u samoj Njemačkoj u rasističkom i islamofobičnom napadu na njemačku građansku organizaciju Pangea Netzwerk od strane Josipa Juratovića, poslanika njemačkog Bundestaga koji je Pangea Netzwerk označio kao bošnjačku organizaciju, relativizirao je genocid i okrivio žrtve bosanskog genocida za zloupotrebu njihove žrtve.

Veoma smo zabrinuti za budućnost Evrope.

U Bosni i Hercegovini se nagrađuje genocid. Gospodin Schmidt kao visoki predstavnik nije koristio nijednu od svojih “bonskih ovlasti” da kazni negiranje genocida koje preovlađuje u Bosni i Hercegovini, a sada je i sam postao negator genocida. Gospodin. Christian Schmidt je genocid u Srebrenici označio kao “situaciju nalik genocidu”.

Moramo zapamtiti da je poricanje genocida završna faza genocida.
Kontinuirana podrška gospodinu Schmidtu značila bi podršku negiranju genocida i pretočila bi se u direktnu uključenost njemačke vlade u završnu fazu genocida u Bosni.
Pozivamo Vas i njemačku vladu da građane Bosne i Hercegovine počnete tretirati kao ravnopravna ljudska bića i da povučete svoju podršku g. Schmidt.

Institut za istraživanje genocida Kanada


Version in English

Dear Chancellor

We are addressing you because we are concerned about the historical amnesia in Europe and the terrible consequences it can have for the continent.

Mr. Manuel Sarrazin, the special representative for the countries of the Western Balkans in your government, stated in an interview for the bosnian N1 channel that Mr. Christian Schmidt has the full support of the German government.

Mr. Sarrazin expressed the full support for the actions of Mr.Schmidt, although, in the same interview Mr.Sarrazin clearly said that Mr.Schmidt could not have behaved in the same way in Germany as he did in Bosnia.

Mr Sarrazin referred to the scandalous retroactive changes to the Election Law on the very night of the elections by Mr.Christian Schmidt.

How can Mr.Schmidt get support from the German government for the decisions he could not implement in Germany?

This statement by Mr. Sarrazin exposed the current policy of the German government. The discriminatory policy of applying different sets of laws and rules to different peoples.

This brings back the horrible echoes of the past, namely the Nuremberg laws. It also brings the fears of a genocide reoccuring in Europe.

The prelude to the Holocaust was historical amnesia and genocide denial as Hitler himself, before commiting the Holocaust, first referred to the Armenian genocide and

said: “Who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?”.

Today in Hitlers native Austria, its leading University is itself involved in the denial of the Genocide in Srebrenica. The University of Vienna would not distance itself from its

faculty members who are publically denying genocide.

This behavior by the university of Vienna shows the same worrying pattern of different rules and laws being applied to different peoples as Mr. Sarrazin himself publicly exposed in the mentioned interview. This behavior is already materializing in Germany itself in a racist and islamophobic attack on a german civil organization Pangea Netzwerk
by Josip Juratovic a member of the German Bundestag who labeled Pangea Netzwerk as Bosniak organization, he relativized genocide and blamed victims of genocide of misusing their victimhood.

We are very worried about the future of Europe.

Genocide is being rewarded in Bosnia and Hercegovina. Mr. Schmidt as High Representative did not use any of his “Bonn Powers” to punish genocide denial prevalent in Bosnia and Hercegovina and now he himself has became a genocide denier.  Mr. Christian Schmidt labeled the Genocide in Srebrenica as a “genocide-like situation”.

We have to remember that the genocide denial is the final stage of genocide.

Continued support for Mr.Schmidt would mean support for the genocide denial and it would translate in the german government's direct involvement in the final stage of the Bosnian Genocide.

We are calling upon You and the German government to start treating the citizens of Bosnia and Herzegovina as equal human beings and to withdraw your support for Mr. Schmidt.

Institute for the research of genocide Canada

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s