Arhiva za 3. Novembra 2021.

Poštovana gospođo Tenney!

Pišemo Vam u ime grupe koja broji 65.000 članova, koji traže vraćanj Ustava Republike Bosne i Hercegovine i stavljanje u punu vlast zajedno sa građanima koji vole svoju državu, da izrazimo svoje veliko razočarenje Vašim pristankom da se sastanete sa Željkom Cvijanović, predsjednicom bosanskohercegovačkog entiteta ‘Republika Srpska’. Kao narod koji poštuje zakon, osuđujemo Vaš susret sa Željkom Cvijanović koja je u ulozi predsjednice bosanskohercegovačkog entiteta „Republika Srpska; Gospođa Cvijanović je nedavno naložila nametanje državnog zakona o negiranju genocida, što je neustavan akt. Član ste Kongresa SAD i očekujemo da kao kongresmenka poštujete domaće i međunarodno pravo i presudu Međunarodnog suda pravde koji je 2007. godine presudio da je Republika Srpska počinila genocid.

Naše razočarenje i konsternaciju obrazlažemo činjenicom da je Željka Cvijanović nedavno kao predsjednica “Republike srpske” ukazom stavila van snage državni zakon o zabrani negiranja genocida, što je samo po sebi protuustavni čin. Podsjećamo vas da je prethodni visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini gospodin Valentin Inzko prije nekoliko mjeseci nametnuo taj zakon jer godinama unazad počinjeni genocid nad preko 8.000 bošnjačkih civila Srebrenice iz jula 1995. a koji su kao takav presudili  Međunarodni tribunal za ratne zločine počinjene u bivšoj SFRJ te Međunarodni sud pravde u Hagu, a on se morbidno negira od strane službenog Beograda te dužnosnika i institucija Republike srpske. Jedna od negatora presuđenog genocida u Srebrenici je upravo Željka Cvijanović koja svojim postupcima ne samo da vrijeđa žrtve genocida nego sa te pozicije pomaže svome partijskom šefu i članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku u rušenju međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

Vlada SAD nije trebala da izda vizu gospođi Cvijanović, niti da se Vi sretnete s njom!

Dakle, smatramo da susret bilo kojeg dužnosnika SAD sa negatorima genocida (analogno tome i holokausta) i rušiteljima ustava zemalja iz kojih dolaze nije u duhu američke tradicije i demokratskih načela. Dužnosnici s kojima se sastajete to doživljavaju kao podršku njihovoj destruktivnoj politici i njihovom negiranju genocida i holokausta.

Unatoč Vašem susretu sa osobom koja negira genocid koji baca sjenku sumnje, mi i dalje vjerujemo da su SAD naš prijatelj, te da će njihova vanjska politika pomoći našoj zemlji da prebrodi najveću ustavnu krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas. Također, dajemo Vam na znanje da Dejtonski nametnuti Ustav nikada nije ratifikovan u Parlamentu (R) BiH, ne provodi se, rukovodstvo Republike Srpske izvelo je državni udar, tako da je prema Ustavnom zakonu Republike BiH prihvaćen u Parlamentu decembra 1995. godine daje nam za pravo da vratimo Ustav Republike BiH. Poštujemo vas i Vladu SAD pa očekujemo da nam pomognete da postignemo pravdu, zar ne!?

Želimo vjerovati da ćete prihvatiti naše kritike da vaš susret sa političarima poput Željke Cvijanović ne doprinosi prevazilaženju krize u Bosni i Hercegovini, već je, naprotiv, samo pogoršavaju. Vjerujemo da to nije u najboljem interesu SAD-a.

S poštovanjem,

U ime preko 65.000 članova FB grupe “Zahtjev za povratak u život Ustava Republike Bosne i Hercegovine”

1. Bedrudin GUŠIĆ, slobodni banjalučki novinar i publicist u egzilu (Boston, USA)

2. Dženana DELIĆ, penzionisana profesorica poslovnih studija i prava (Velika Britanija)

3. Ibrahim HALILOVIĆ, slobodni bh. novinar (Kanada-BiH)

4. Nihad FILIPOVIĆ, bh. pisac i publicist (živi u Velikoj Britaniji)

Cc: gđa. Nancy Pelosi, glasnogovornica Predstavničkog doma


Version in English

Dear Mrs. Tenney,

We are writing to you on behalf of a group which has 65,000 members, who request returning the legal Constitution of the Republic Bosnia and Hercegovina and putting it in full power along with the citizens who love their country, to express our huge disappointment in your agreeing to meet Zeljka Cvijanovic, president of the Bosnian entity ‘Republika Srpska’.  

As a people who obey the law, we condemn your meeting with Zeljka Cvijanovic, as, in her role of the president of the Bosnian entity ‘Republika Srpska; Mrs. Cvijanović has recently ordered the imposing the state law to deny genocide which is an unconstitutional act. You are a member of the USA Congress and we expect that you as a lawmaker respect the domestic and international law and the judgment of the International Court for Justice that ruled 1n 207. that Republika Srpska had committed genocide.

We would like to remind you that the previous OHR representative in Bosnia and Herzegovina , Mr. Valentin Inzko, a few months ago had imposed a law on genocide denial as the genocide on over 8,000 Bosniak civilians in Srebrenica in July 1995, ruled as genocide by the ICTY and ICJ in The Hague, had been morbidly denied both by Belgrade and by the officials and institutions of ‘Republika srpska’. One of those genocide deniers is Zeljka Cvijanovic, whose actions are not only offensive to the victims of genocide, but also have been helping her party leader and member of the Bosnian Presidency, Milorad Dodik in the destruction of internationally recognised country of Bosnia and Herzegovina. The USA Government should not have issued a visa for Mrs. Cvijanović, nor you meet her.

Therefore, we consider the meeting of any US official with genocide deniers, they are thus, also Holocaust deniers, and those who are breaking the constitution of the countries that they come from is not in line with true American tradition and principles of democracy. 

The officials that you are meeting see that as your support to their destructive politics, and their genocide and Holocaust denial.

Despite your meeting with the genocide denial person which casts a shadow of the doubt, we still believe that the USA are our friend, and that their foreign policy will help our country to overcome its biggest constitutional crisis since the signing of the Dayton Peace Accords till present. We would like to inform youThe Dayton imposed Constitution has been never ratified in Parliament of the (R) BiH, it is not implemented, the leadership of the Republika Srpska carried our l coup l etat, so according to the Constitutional law of the Republic BiH accepted in Parliament in December 1995. gives us the right to have returned the legal Constitution of the Republic BiH. We respect you and USA Government to help us to achieve justice, right.

We would like to believe that you will accept our criticism that your meeting with politicians like Zeljka Cvijanovic is not contributing to overcoming of the crisis in Bosnia and Herzegovina but, very much to the contrary, they make it only worse.

We trust that that isn’t in the best interest of the USA.

Yours sincerely,

On behalf of group ‘Request to restore the Constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina’ which has over 65,000 members

  1. Mr. Bedrudin GUSIC, publicist and freelance journalist from Banja Luka, living in exile in Boston, USA
  2. Mrs. Dzenana DELIC, business studies and law lecturer (retired), living in the UK
  3. Mr. Ibrahim HALILOVIC, freelance Bosnian journalist (splitting his time between Canada and Bosnia and Herzegovina)
  4. Mr. Nihad FILIPOVIC, Bosnian writer and publicist, living in the UK

Cc: Mrs. Nancy Pelosi, Speaker of House of Representatives