Dubravka Kovačević, direktorica Fondacije za osnaživanje žena iz Sarajeva: PO MNOGIM PARAMETRIMA ŽENE U NAŠOJ ZEMLJI NISU RAVNOPRAVNE

Posted: 26. Maja 2017. in Intervjui

 Za neku ženu iz udaljenog i ruralnog područja siromaštvo i borba protiv siromaštva je njen najveći interes i zato je suludo recimo da očekujemo da njen intres bude politička participacija. Za neku drugu ženu je nasilje u porodici i borba protiv tog nasilja najveći interes i zato bi i njen aktivizam trebao biti borba protiv nasilja. Mi smo to nazvali AGENDA simbolično nešto što opisuje vrlo lični interes i po našem mišljenju samo tako je moguće dobiti stavrni ženski pokret u BiH….. Ekonomsko osnaživanje smo izdvojili kao najbitnije jer je ekonomski osnažena žena u stanju da se odupre i bori protiv najvećeg spektra negativnih društvenih pojava od nasilja do socijalne iskučenosti. U brojnim istraživanjima upravo ekonomska ovisnost se navodi kao jedan od najvećih faktora radi kojih žene ostaju u brakovima u kojima trpe nasilje…..Prošle godine smo započeli sa inicijativom AGENDA i nastavili smo je i ove godine. Od preko 50 pristiglih aplikacija odabrano je 10 organizacija koje su dobile potrebnu edukaciju, napravile svoj plan za definisanje njihove lokalne agende i sprovele aktivističku akciju. Za to su od Fondacije imali podršku u iznosu od po 1000 KM (500 EUR). To ne izgleda puno ali smo uspjeli da sa ovim novcem realizujemo 10 Agendi u 10 gradova širom BiH, od Gračanice do Banja Luke, Bijeljine i sl…..Neki su eksperti definisali da smo mi zemlja sa jako dobrim zakonima ali da smo među najgorim zemljama u pogledu njihove implementacije. Da se ova dva zakona (Zakon o ravnopravnosti spolova i Izborni zakon, op. B.G.) koje pominjete implementiraju iz pozicije obezbjeđivanja većeg prava u ovom slučaju ženama, a ne iz pozicije koliko ko će prigrabiti moći, mi ne bismo imali primedbe za njihovo provođenje. Kada su zakoni u pitanju često predstavnicima vlasti koji su zaduženi za njihovo provođenje nedostaje senzibilitet, ili ako hoćete to tako reći dovoljno visoka svijest šta oni zapravo znače….Zato ćemo uskoro pokrenuti kampanju  ZA SVAKU ŽENU,  u cilju prikupljanja sredstava da se u BiH izgradio CENTAR ZA PODRŠKU MARGINALIZIRANIM I SOCIJALNO ISKLJUČENIM ŽENAMA…..

Kada je osnovana Fondacija i šta su bili motivi njenog osnivanja?

KOVAČEVIĆ: Fondacija je osnovana 2014. godine. U to vrijeme, i nakon više od 20 godina mog aktivističkog djelovanja za jačanje ravnopravnosti žena, shvatila sam da stare forme motivisanja žena da budu uključene u različite aspekte doruštvenog života, više ne funkcionišu. Do tada smo mi iz nevladinog sektora ženama govorili šta su njihova prava pa prema tome i šta bi mogao biti njihov interes. Dodatno sam shvatila da u ovoj zemlji imamo najviše 50 NVO-a za koje čujemo, o kojima se priča i stiče se dojam da jedino oni rade, a širom BiH ima jako puno malih organizacija koje nemaju skoro nikakve resurse ali rade divne stvari na vrlo konkretnim životnim pitanjima.  Tako sam ja uz podršku mojih prijatelja došla na ideju da osnujemo fondaciju koja će raditi upravo sa takvim organizacijama. Za nas neki novi ženski pokret neće biti nešto što dolazi od strane NVO sektora, već nešto što predstavlja interes samih individualnih žena. Zato je Fondacija tu samo kao podrška ženama da uz pomoć svojih organizacija sa kojima rade, prvo osvijeste svoj vlastiti interes i da u okviru njega onda traže i budu motivisane za aktivizam. Za neku ženu iz udaljenog i ruralnog područja siromaštvo i borba protiv siromaštva je njen najveći interes i zato je suludo recimo da očekujemo da njen intres bude politička participacija. Za neku drugu ženu je nasilje u porodici i borba protiv tog nasilja najveći interes i zato bi i njen aktivizam trebao biti borba protiv nasilja. Mi smo to nazvali AGENDA simbolično nešto što opisuje vrlo lični interes i po našem mišljenju samo tako je moguće dobiti stavrni ženski pokret u BiH.

Sam naziv Fondacije ukazuje na potrebu da žene treba da su snažnije. Da li se misli samo na ekonomsko osnaživanje ili i …?

KOVAČEVIĆ: Misli se na sve vidove osnaživanja, od edukacije, podrške pisanju projekata, organizovanje  uličnih akcija, edukacije o aktivizmu i pravima i sl.  Ekonomsko osnaživanje smo izdvojili kao najbitnije jer je ekonomski osnažena žena u stanju da se odupre i bori protiv najvećeg spektra negativnih društvenih pojava od nasilja do socijalne iskučenosti. U brojnim istraživanjima upravo ekonomska ovisnost se navodi kao jedan od najvećih faktora radi kojih žene ostaju u brakovima u kojima trpe nasilje. Dodatno za neke žene ekonomsko osnaživanje i borba protiv siromaštva su na primjer najvažniji vidovi aktivizma i njenih potreba.Tako da je cijeli rad fondacije isključivo fokusiran na iskazane potrebe žena kroz različite vrste fondova podrške: Fond solidarnosti, Fond za organizacijski razvoj, Fond za ženske inicijative i podršku ženskog pokreta, Sufinansirajući fond i Urgentni fond.

Jučer (21. maja 2017.) je u Sarajevu promovirano 10 agendi za ženska prava na lokalnom nivou, pripremljeno od strane 10 organizacija za ženska prava iz svih dijelova BiH. Kako je protekao taj događaj?

KOVAČEVIĆ: Mi smo za tri godine postojanja educirali i pružili savjetodavnu i finansijsku podršku za 32 grass root organizacije (male nevladine organizacije) koje djeluju u ruralnim, marginaliziranim i socijalno isključenim regijama u kojim skoro da nema ni projekata niti mogućnosti za žene. Prošle godine smo započeli sa inicijativom AGENDA i nastavili smo je i ove godine. Od preko 50 pristiglih aplikacija odabrano je 10 organizacija koje su dobile potrebnu edukaciju, napravile svoj plan za definisanje njihove lokalne agende i sprovele aktivističku akciju. Za to su od Fondacije imali podršku u iznosu od po 1000 KM (500 EUR). To ne izgleda puno ali smo uspjeli da sa ovim novcem realizujemo 10 Agendi u 10 gradova širom BiH, od Gračanice do Banja Luke, Bijeljine i sl. Posebno nam je drago da smo svi zajedno i mi u Fondaciji i organizacije sa kojima smo radili shvatilii da se ovdje naš rad ne završava. Naprotiv, sada dodatno treba okupljati te žene koje su bile uključene u izradu lokalnih agendi i njihove potrebe i lične interese pretvarati u aktivističke akcije koje dovesti stvarnog ženskog pokreta. Zadovoljni smo što su upravo te žene sa kojima smo radili  izrazile svoju zahvalnost jer im do ove naše inicijative niko nije pomogao niti imao ovakav individualan pristup.

Šta biste detaljnije rekli o radionici “Odnosi sa javnošću i inicijative u lokalnoj zajednici – od promocije do kampanje”?

KOVAČEVIĆ: Kroz ovu radionicu smo htjeli okupljene organizacije educirati ali i motivisati za nekoliko stvari:

  • Prvo kako da uspješno dizajniraju lokalne akcije, šta su kampanje i kako da sarađuju uspješno sa medijima,
  • Drugo kako da se žene sa kojima rade uključe u aktivističke akcije krzo njhvoe vlastite interese,
  • Treće kako da poruke i aktivističke priče prezentuju široj javnosti kako bi mobilizali i motivisali cijelu zajednicu za građanski aktivizam.

Broj AGENDI, a sada ih imamo već preko 20 pokazuje  da smo bili u pravu i da je ovo  bila potreba da se u aktivističkim inicijativama govori i o ličnom interesu ili motiviranosti, pogotovo marginaliziranih građanka i građanki.

S kojim se najčešće problemima susreću žene u BiH i da li su njihovi problemi i potrebe isti u svim dijelovima zemlje?

KOVAČEVIĆ: Možda se razlikuje način na koji se ti problemi manifestuju  u velikim gradovima ili selima, postoje neke regionalne ili specifične razlike, ali su problemi generalno svugdje isti:

Siromaštvo,neravnopravnost u svim pogledima od političke i društvene participacije do neravnopravnosti unutar porodica, diskriminacija (kao u slučaju Romkinja), pa čak i teme neravnopravnog pristupa određenim uslugama ili ljudskim pravima, kao što su pravo na zdravstvo, sigurnost, obrazovanje.

Kako, generalno, rješavati probleme žena u BiH?

KOVAČEVIĆ: Mi smo shvatili da je potrebno primijeniti individualni pristup onako kako to radi Fondacija,  ne da mi iz NVO sektora radimo nešto za neke žene. Da bi se postigao pozitivan efekat i promjena u životu žena, potrebno je ženama dati mogućnost da iskažu svoje vlastite interese, dati im ‘alat’ da one same postanu aktivistkinje i one koje zagovaraju promjene, da organizuju sastanke sa predstavnicima u svojim lokalnim zajednicama i da pregovaraju – a mi iz NVO smo tu da im budemo podrška. Za nas je ekonomsko osnaživanje ključ u rješavanju problema jer, sigurni smo, da smo generalno zemlja sa boljom ekonomskom situacijom onda bi i problemi sa kojima se susreću građani i građanke, posebno marginalizirane žene bili ili drugačiji ili manji.

Dodatno mora se poraditi na racionalnijem trošenju novaca posebno na lokalnom nivou, i tu nevladin sektor može pružiti veliku podršku lokalnim institucijama, jer smo mi već desetinama godina na terenu, tačno znamo kako najefikasnije utrošiti novac za rješavanje različitih vrsta problema sa kojima građani i građanke žive.

Šta znači “feministički pristup izgradnji mira” ?

KOVAČEVIĆ: U okviru Fonda za posebne inicijative, Fondacija za osnaživanje žena podržava inicijativu “Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini” koja okuplja preko 40 lokalnih organizacija i individua koje feminističkim pristupom izgradnje mira se fokusira na važnost priznavanja postojećih direktnih ratnih iskustava žena koje su se nakon rata posvetile borbi za ženska prava pokušavajući tako promijeniti dominantni narativ žene kao žrtve. Tako da ova inicijativa zagovara da pravo žena bude predstavljeno u svim aspektima procesa izgradnje mira, i stavlja u fokus ženski mirovni aktivizam tokom rata, brani ljudska prava žena i promovira socijalnu, ekonomsku i političku pravdu.

Više informacija o ovoj inicijativi možete naći na linku: http://womenorganizingforchange.org/

Da li su Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i aktuelni Izborni zakon kompatibilni?

KOVAČEVIĆ: Neki su eksperti definisali da smo mi zemlja sa jako dobrim zakonima ali da smo među najgorim zemljama u pogledu njihove implementacije. Da se ova dva zakona koje pominjete implementiraju iz pozicije obezbjeđivanja većeg prava u ovom slučaju ženama, a ne iz pozicije koliko ko će prigrabiti moći, mi ne bismo imali primedbe za njihovo provođenje. Kada su zakoni u pitanju često predstavnicima vlasti koji su zaduženi za njihovo provođenje nedostaje senzibilitet, ili ako hoćete to tako reći dovoljno visoka svijest šta oni zapravo znače. Oba zakona u suštini govore i definišu pravila koja omogućavaju da žene u ovoj zemlji imaju veći stepen ravnopravnosti a ne da ih bude određen broj. To što,na primjer, ova dva zakona definišu određen procenat žena u insititucijama i parlamentima, to ne znači da se tu govori o broju već o ravnopravnosti žena u obnašanju ovako važnih funkcija. Učešće žena je jedini faktor koji garantuje da će se na primjer strategije koje se usvajaju ozbiljno pozabaviti i ravnopravnošću žena u nekoj oblasti, da se ne desi, na primjer, da budemo među rijetkim zemljama gdje se neravnopravnost može dokazati i veličinom ličnog dohotka ili plate, pa se zna da su muškarci za iste poslove znatno više plaćeni, ili da se na primjer podrazumijeva da među tri člana predsjedništva sva tri obavezno moraju biti muškarci. Da postoji svijest o kojoj govorimo stranke i političari bi sami kandidovali uspješne i obrazovane žene na najviše pozicije a ne da ih neki zakon ili neki stranci obavezuju ili primoravaju na to.

Ima li diskriminacije prema ženama u BiH i po kojim osnovama je ona eventualno izražena?

KOVAČEVIĆ: Mi još uvijek ogromne resurse trošimo da ubijedimo političare da je i za njih bolje da imaju ravnopravniji odnos unutar stranaka, nemamo trenutno ni jednu stranku koja za predsjednicu ima ženu, u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti uprkos zakonima koje smo pomenuli nema ravnopravan broj žena.

Ono što je za nas ozbiljnije je činjenica da su žene i po 10 puta ovisnije u svakom pogledu od ekonomskog do socijalnog,  od muškaraca, da unutar porodica samo do 10 % žena su recimo vlasnice imovine, da je 3 puta veći broj žena sa niskim nivoom obrazovanja što govori da je veći broj djevojčica ili žena koje ne završavaju svoje srednje pa često ni osnovno obrazovanje. Nas više brine činjenica da je daleko veći broj žena koje su marginalizrane i socijalno isključene. Brine nas i činjenica da za vrlo ozbiljne probleme, kao što je na primejr podrška ženama žrtvama ratnih tortura, nema dovoljne podrške, adekvatnih mehanizama ni brige društva ni zajednica u kojima žive.

O nasilju nad ženama koje je posljednjih godina čak i u porastu da i ne govorimo. Po mnogim parametrima žene u našoj zemlji nisu ranovpravne.

Zato je za nas ekonomsko osnaživanje jedan od najdirektnijih i najefikasnijih vidova podrške tim ženama, jer kada su ekonomski osnažene na ovaj način onda im je lakše da se bore za svoju ranopravnost  i u drugim pogledima.

Na kraju, kakav je plan djelovanja Fondacije u ostatku ove godine te eventualno u idućoj?

KOVAČEVIĆ: Osim AGENDI i podrške malim organizacijama kao bi one mogle biti podrška marginaliziranim i socijalno isključenim ženama, shvatili smo da nigdje u BiH pa i u regionu, nema  adekvatnog Centra koji bi im pružao takvu podršku, i bio neka vrsta resursa za osnaživanje žena da se uključe u borbu i aktivizam za svoje vlastite interese. Zato ćemo uskoro pokrenuti kampanju  ZA SVAKU ŽENU,  u cilju prikupljanja sredstava da se u BiH izgradio CENTAR ZA PODRŠKU MARGINALIZIRANIM I SOCIJALNO ISKLJUČENIM ŽENAMA. Ovaj Centar bi se bavio pružanjem svih vrsta podrške marginaliziranim i socijalno isključenim ženama, a obratićemo se svima za podršku ovoj ideji, od donatora, predstavniika vlasti i institucija do građana. Želja nam je da SVAKA ŽENA ovaj centar, koji će biti mjesto znanja, edukacije, aktviizma i podrške, prepoznaju kao svoj drugi dom.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

KOVAČEVIĆ: Hvala Vama što ste na ovaj način omogućili da se glas marginalizovanih i društveno isključenih žena iz malih mjesta i ruralnih područja BiH čuje.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (897)


 

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s