Dr. Andrea Ratković, idejna kreatorka i predsjednica Centra za afirmaciju slobodne misli iz Sremskih Karlovaca: ZALAŽEMO SE ZA SAMOKRITIČKO I KRITIČKO PROMIŠLJANJE AKTUELNIH DRUŠTVENIH I KULTURNIH FENOMENA RADI PROMOCIJE I POPULARIZACIJE SLOBODNE MISLI I KREATIVNIH POTENCIJALA MEĐU MLADIMA

Posted: 9. Maja 2017. in Intervjui

Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) je osnovan 2014. godine i to iz višestrukih razloga. Polazeći od sopstvenih, kao i iskustava svojih prijatelja i kolega uvidela sam potrebu da se mladima sa stečenim fakultetskim diplomama, ali i onima koji se još uvek školuju ili studiraju, pruži mogućnost da stečena znanja implementiraju u praksi, te da rade na usavršavanju svojih kompetencija…..Polazeći od uverenja da je kroz produktivnu razmenu mišljenja i iskustava moguće obezbediti kvalitetne uslove za rast i razvoj kako pojedinca tako i socijeteta u celini, Centar se zalaže za promovisanje kulture dijaloga, nenasilno rešavanje konflikata, razvijanje svesti o nužnosti lične, kolektivne i uzajamne odgovornosti radi uspostavljanja pravednijih međuljudskih odnosa, poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, prihvatanje rodne ravnopravnosti, negovanje multi- i interkulturalnosti, afirmaciju društvenog diverziteta tj. poštovanje kulturnih, religijskih i drugih razlika itd…..Za učešće u radu Centra ne postoje ograničenja po starosnoj dobi, stepenu obrazovanja i sl. tako da svi zainteresovani koji su saglasni sa odredbama našeg Statuta mogu da nam se priključe u radu kao aktivni ili pak potporni članovi…..Podrška od strane ljudi iz struke dodatno nas motiviše da istrajemo u svome radu, a pozive za saradnju na promociji i popularizaciji naučnih i kulturno-umetničkih praksi sa zadovoljstvom prihvatamo pod uslovom da se iza istih ne kriju limitirani afiniteti interesnih grupacija….. Među udruženjima sa kojima smo do sada uspešno sarađivali svako je značajno da pomenem sledeća: Udruga studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Regionalni info centar za mlade Rijeka, Organizacija srpskih studenata u inostranstvu – ogranak Beč, iSerbia i drugi…..S obzirom na to da sam aktivno učestovala na zavidnom broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, osnovano mogu da tvrdim da je Centar sa Karlovačkim danima postavio izuzetno visoke standarde u priređivanju događaja ovakvog tipa…..Za aktivno učešće na predstojećom Karlovačkim danima slobodne misli poziv za prijavljivanje je zatvoren još pre više meseci, a nakon što je na našu e-mail adresu pristiglo više desetina prijava studenata i studentkinja sa Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Zagrebu, Rijeci, Banja Luci, Krakovu itd…..Na Karlovačkim danima slobodne misli dobrodošli su svi koji su posvećeni prevladavanju jednodimenzionalnosti u mišljenju i delovanju, te s tim u vezi dekonstrukciji homogenizovanih, devalorizovanih i degradiranih naučnih, kulturnih i umetničkih praksi…..

Kada je osnovan Centar i da li je bilo nekih neposrednih povoda za njegovo osnivanje ili je, jednostavno, ideja rođena spontano?

RATKOVIĆ:Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) je osnovan 2014. godine i to iz višestrukih razloga. Polazeći od sopstvenih, kao i iskustava svojih prijatelja i kolega uvidela sam potrebu da se mladima sa stečenim fakultetskim diplomama, ali i onima koji se još uvek školuju ili studiraju, pruži mogućnost da stečena znanja implementiraju u praksi, te da rade na usavršavanju svojih kompetencija. Pored toga, smatrala sam i da je od neizmerne važnosti mladima ponuditi mogućnost da se bave naukom, kulturom i umetnošću na načine koji ne moraju nužno da se poklapaju sa praksama koje prevladavaju na (visoko) obrazovnim institucijama, kao i da se posvete temama/problematikama koje prevazilaze okvire postojećih kurikuluma.

Na čemu se, zapravo, zasniva vaš rad?

RATKOVIĆ:Centar je neprofitno, nevladino i nestranačko udruženje pojedinaca čiji rad se zasniva na (samo)kritičkom promišljanju aktuelnih društvenih fenomena, a radi afirmacije kulture slobodnog mišljenja i stvaralaštva među mladima. U svom nastojanju da svim zainteresovanima obezbedi adekvatnu polaznu osnovu za usvajanje novih i proširivanje njihovih već postojećih saznanja, Centar prvenstveno teži ka tome da prezentuje i promisli one sadržaje koji se javljaju kao nedovoljno poznati i/ili prihvaćeni unutar društva.

Polazeći od uverenja da je kroz produktivnu razmenu mišljenja i iskustava moguće obezbediti kvalitetne uslove za rast i razvoj kako pojedinca tako i socijeteta u celini, Centar se zalaže za promovisanje kulture dijaloga, nenasilno rešavanje konflikata, razvijanje svesti o nužnosti lične, kolektivne i uzajamne odgovornosti radi uspostavljanja pravednijih međuljudskih odnosa, poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, prihvatanje rodne ravnopravnosti, negovanje multi- i interkulturalnosti, afirmaciju društvenog diverziteta tj. poštovanje kulturnih, religijskih i drugih razlika itd.

Koji su oblici vašeg djelovanja?

RATKOVIĆ:Kao otvoreni prostor kritike i afirmacije Centar se bavi koncipiranjem i organizovanjem stručnih skupova, pozvanih predavanja, tribina, projekcija dokumentarnih filmova, predstavljanjem radova iz oblasti savremenog kulturno-umetničkog stvaralaštva i sl. S tim u vezi, radi što uspešnije realizacije svojih projektnih i programskih aktivnosti Centar posebnu pažnju posvećuje interkulturnim i interdisciplinarnim praksama, odnosno okupljanju i međusobnom povezivanju domaćih, regionalnih i svetskih teoretičara, umetnika, aktivista i drugih pojedinaca koji deluju u oblasti nauke, kulture i umetnosti.

Ko su članovi Centra? Postoje li neki limiti za učlanjenje po starosnoj dobi i drugim kriterijima, eventualno?

RATKOVIĆ:U rad Centra je uključena mala grupa mladih ljudi koji se ističu svojim zavidnim stručnim kompetencijama i potencijalima, te neizmernom kreativnošću i entuzijazmom. Tako, primera radi, na sprovođenju ovogodišnjih aktivnosti Centra angažovani su: Anđelija Milić (studentkinja doktorskih studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu koja je prošle godine dobila prestižnu nagradu „Dr Zoran Đinđić“), Mihailo Stojanović (student osnovnih studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Nišu koji trenutno pohađa semestar na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a što mu je nagrada za izvanredne rezultate postignute tokom studija), Stefan Todorović (student doktorskih studija filologije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, stipendista Ministarstva prosvete, Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta i doktorand-stipendista Ministarstva prosvete, nauke i teh.razvoja). Pored njih, želim da pomenem Lanu Peslać i Anu Marjanović koje su se u rad Centra uključile sa svega petnaest godina, te koje su već treću godinu zaredom volonterski angažovane na realizaciji Karlovačkih dana slobodne misli – glavnog projekta Centra za afirmaciju slobodne misli.

Za učešće u radu Centra ne postoje ograničenja po starosnoj dobi, stepenu obrazovanja i sl. tako da svi zainteresovani koji su saglasni sa odredbama našeg Statuta mogu da nam se priključe u radu kao aktivni ili pak potporni članovi.

Da li i koliko vaše ideje i stanovišta prodiru u određene sfere društva i u koje, eventualno? Da li u tom pogledu imate adekvatnu medijsku, pa i političku podršku u prostoru u kojem djelujete?

RATKOVIĆ:Projektne i programske aktivnost Centra do sada su podržali Opština Sremski Karlovci, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Pokrajinski sekretarijtat za nauku i tehnološki razvoj, Zavod za kulturu Vojvodine i Muzej grada Novog Sada, a u toku ove godine Centar je uspostavio saradnju i sa Akademijom lepih umetnosti i multimedija iz Beograda, te Karlovačkom Gimnazijom iz Sremskih Karlovaca. Pored navedenih institucija, podršku su nam ukazali i istaknuti predstavnici domaće i regionalne zajednice: dr Lino Veljak (Filozofski fakultet, Zagreb), dr Enis Zebić (Radio slobodna Evropa), dr Slobodan Sadžakov (Pedagoški fakultet, Sombor), dr Aleksandra Đurić Bosnić (Zavod za kulturu Vojvodine), dr Duško Radosavljević (Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad) i mnogi drugi. Navedeno ne samo da svedoči o kvalitetu našega rada, već i o tome da smo za relativno kratko vreme uspeli da ostvarimo jedan od naših primarnih ciljeva, a to je da budemo prisutni, prepoznati i pozitivno vrednovani u okviru akademske zajednice i institucija koje deluju u oblasti nauke, kulture i umetnosti.

Podrška od strane ljudi iz struke dodatno nas motiviše da istrajemo u svome radu, a pozive za saradnju na promociji i popularizaciji naučnih i kulturno-umetničkih praksi sa zadovoljstvom prihvatamo pod uslovom da se iza istih ne kriju limitirani afiniteti interesnih grupacija.

Kada je reč o medijskoj podršci Centar je najvidljiviji na Internetu, dok mu je što se tiče štampanih medija i televizije bezrezervnu podršku u prethodne dve godine ukazivao Branislav Sančanin, glavni urednik mesečnika „Karlovački list“ i autor emisije „Sremski Karlovci od subote do subote“ koja se prikazivala na Novosadskoj TV. S tim u vezi, Centar je posebno angažovan na privlačenju medijske pažnje i to ne zarad sopstvene promocije, već u cilju predstavljanja naučnog i kulturno-umetničkog delovanja perspektivnih mladih ljudi, kao i eminentnih stručnjaka koji su svoj rad posvetili mladima i njihovom stručnom usavršavanju.

Imate li suradnju sa istim ili sličnim udruženjima iz regiona?

RATKOVIĆ:Saradnja koja je uspostavljena sa udruženjima iz zemlje i regiona ogleda se prvenstveno u promociji Centra, a radi uključivanja njihovih članova i saradnika u naše projekte. Među udruženjima sa kojima smo do sada uspešno sarađivali svako je značajno da pomenem sledeća: Udruga studenata filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Regionalni info centar za mlade Rijeka, Organizacija srpskih studenata u inostranstvu – ogranak Beč, iSerbia i drugi.

Vaš glavni projekt su Karlovački dani slobodne misli. Kako ocjenjujete dosadašnje Međunarodne interdisciplinarne studentske skupove?

RATKOVIĆ:Kvalitetnih ideja, znanja kako ih implementirati u praksi, energije da se svaka prepreka na putu ka krajnjem cilju uspešno savlada, te kreativnosti i inovativnosti nam svakako ne manjkaju pa su tako još i Karlovački dani slobodne misli bili priređeni na izuzetno visokom nivou. S obzirom na to da sam aktivno učestovala na zavidnom broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, osnovano mogu da tvrdim da je Centar sa Karlovačkim danima postavio izuzetno visoke standarde u priređivanju događaja ovakvog tipa.

Takođe, imajući u vidu da interesovanje za Karlovačke dane slobodne misli iz godine u godinu sve više raste, kao i da je broj aktivnih učesnika sve veći, mislim da je naš skup na sigurnom putu da bude uvršten na listu vodećih studentskih skupova.

Najava slijedećeg, III Međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa je već objavljena na ovome blogu. Ipak, hoćete li reći nešto konkretnije za ovu priliku o istom?

RATKOVIĆ:Sa velikim zadovoljstvom želim da istaknem da će u sklopu ovogodišnjih Karlovačkih dana slobodne misli čija glavna tema glasi „Jezik i (pseudo)osobenost“ biti upriličeni sledeći sadržaji: 1. studentska konferencija u okviru koje će rezultate svojih naučno-teorijskih istraživanja predstaviti studenti osnovnih, master i doktorskih studija iz zemlje i regiona, 2. pozvana predavanja dr Dragana Kujundžića (Univerzitet Države Florida, SAD) na temu „Liquid Archive. Mediji i muzeji u digitalnoj epohi“, dr Dušice Filipović (Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane-Bujanovac) temu „Muški i ženski princip u prozi Miloša Crnjanskog: Eros tela, jezika i mišljenja, te predavanje moje malenkosti na temu „Hermeneutika jezika tela: O ekstralingvističkim aspektima komuniciranja u savremenoj kulturi“, 3. premijerne projekcije dokumentarnih filmova dr Kujundžića „Cinemuse. Selfi sa Sokurovim“ i „В Питере петь“, 4. promocije izdanja Zavoda za kulturu Vojvodine, 5. gostovanje Akademije lepih umetnosti i multimedija iz Beograda.

Kakav odziv očekujete za Skup koji će se desiti od 2-4 juna u Sremskim Karlovcima?

RATKOVIĆ:Za aktivno učešće na predstojećom Karlovačkim danima slobodne misli poziv za prijavljivanje je zatvoren još pre više meseci, a nakon što je na našu e-mail adresu pristiglo više desetina prijava studenata i studentkinja sa Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Zagrebu, Rijeci, Banja Luci, Krakovu itd.

Poziv koji je objavljen na Vašem blogu za cilj ima privlačenje pažnje pojedinaca iz stručne i šire javnosti, a u nameri da isti svojim prisustvom na skupu podrže kako mlade koji su uključeni u organizaciju Karlovačkih dana tako i aktivne učesnike koji će u sklopu istih predstaviti rezultate svoga rada.

Uspostavljanje produktivne razmene mišljenja i iskustava, iznošenje argumentovane kritike, te upućivanje dobronamernih sugestija – samo su neki od razloga zbog kojih Centar otvara svoja vrata za sve zainteresovane.

                                                                             Sremski Karlovci

I, za kraj, imate li eventualno neku poruku za potencijalne učesnike Skupa te za javnost?

RATKOVIĆ:Na Karlovačkim danima slobodne misli dobrodošli su svi koji su posvećeni prevladavanju jednodimenzionalnosti u mišljenju i delovanju, te s tim u vezi dekonstrukciji homogenizovanih, devalorizovanih i degradiranih naučnih, kulturnih i umetničkih praksi.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

RATKOVIĆ:Hvala Vama na iskazanom interesovanju za rad Centra za afirmaciju slobodne misli, te medijskoj promociji njegovih aktivnosti!U nadi da je ovaj intervju samo početak naše saradnje, te da će u budućnosti biti prilika za njeno dalje razvijanje, šaljem Vama i Vašem uvaženom čitateljstvu srdačne pozdrave iz Sremskih Karlovaca.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (890)

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s