Montse Daban, predsjednica Međunarodnog komiteta pri Narodnoj skupštini Katalonije (ANC) : VIDIMO KATALONIJU KAO NEOVISNU DRŽAVU UNUTAR EU

Posted: 14. Oktobra 2016. in Intervjui
I – Verzija na bosanskom/Version in Bosnian:
dabanSada smo usred debate za organizaciju ovog referenduma. Moglo bi se reći da je ovo posljednja faza procesa. No, puno posla mora biti učinjeno kako bi se zajamčio uspjeh…..Pristup opskrbi energijom, stanovi za siromašne, zdravstvena pomoć, obrazovanje … javne slobode općenito su ugroženi od strane španjolske države. Katalonija nema kapacitet da odgovori velikim izbjegličkim krizama, čak i ako smo odlučili pružiti azil na broj koji je veći od kvote prihvaćenim od strane španjolske države…..U principu, mi se žalimo na nedostatak demokratskih stavova iz španjolske države. Uzmimo za primjer obavezu proslavljanja Nacionalne fešte koja zapravo podsjeća na genocid nad domicilnim Južnoamerikancima…..Prema podacima objavljenim u martu 2016., Katalonija sudjeluje s 19% u španjolskom BDP-u. Smatra se jednim od glavnih motora španjolske privrede….. 1945. godine su bile 74 samostalne države. Danas ih ima 193. Malo je vjerovatno da odgovornost ove rastuće tendencije pada na jednu regiju…..Ne odgovara nama iz ANC komentirati teme vezano  za unutarnju bosansku politiku. Zapravo, misija naše organizacije je aktivno mobilizirati društvo neovisno od institucija, a mi vjerujemo u inkluzivno civilno društvo. Mi ne vjerujemo ni u etničke podjele, već, naprotiv, mi vjerujemo u projekte koji okupljaju i integriraju ljude svakog porijekla…..
katalonija-lok-u-spanjolskojcatalonia-mape
Katalonija (kat. Catalunya, špa. Cataluña, ara. (dijalekt katalonskog) Catalonha) je španjolska autonomna zajednica. Smještena je na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka. Površine je 32.114 km², graniči s Francuskom i Andorom na sjeveru, na istoku sa Sredozemnim morem, na jugu sa Zajednicom Valencija i na zapadu s Aragonijom. Obala Katalonije duga je oko 580 km. Glavni grad je Barcelona. Katalonija ima gotovo 7,5 milijuna stanovnika. Više od polovice živi u metropolitanskom području Barcelone. Katalonija se u svojem Autonomnom statutu deklarira kao “nacija”. Ustav Španjolske joj priznaje i jamči pravo na autonomiju. Službeni jezici u Kataloniji su katalonski, španjolski i aranski.

Deklaracija o pokretanju procesa o nezavisnosti Katalonije proglašena  je 9. novembra 2015. godine. U kojoj fazi je taj proces sada?
Kao što ste spomeuli, 9. novembra 2015. svečanom odlukom Skupština Katalonije posebno je proglasila pokretanje Inicijative procesa stvaranja neovisne katalonske države u obliku Republike. U Odluci je također opisano kako će se taj proces odvijati: demokratski, miroljubivo, uključivo, otvoreno za dogovor i nakon suvereniteta Parlamenta Katalonije. Možemo reći da smo, godinu dana poslije, napredovali u tim istim ciljevima. Tokom ovog razdoblja, a kao posljedica logičkih pokreta s kojima se ovaj  postupak može suočiti, Narodna skupština Katalonije je uvidjela potrebu da povuče iz civilnog društva one stranke koje su nas dovele do kulminacije tog procesa. Nakon potvrde autentičnosti od strane naših članova, ANC je zatražila od katalonskih institucija organizaciju referenduma. Ovaj demokratski mehanizam je potreban da bi se znala tačna podrška neovisnosti unutar katalonskog društva, a također je uvjet za međunarodno priznanje državne samostalnosti.

Sada smo usred debate za organizaciju ovog referenduma. Moglo bi se reći da je ovo posljednja faza procesa. No, puno posla mora biti učinjeno kako bi se zajamčio uspjeh.

Da završim ovaj odgovor riječima da proneovisne parlamentarne snage predstavljaju paralelnu većinu i usmjerene su na potpuno demokratski proces kojeg se moraju držati u političkom scenariju. Međutim, moglo bi se napomenuti da španjolska država stalno i uporno ovo temetizira na različitim sudovima. Mi smatramo da nam adut demokracije pomaže.

To je ono gdje smo sada.

Koji su glavni motivi za neovisnost koji su navedeni u deklaraciji? Zašto bi se Katalonija otcijepila iz Španjolske?

Glavni motivi koji su navedeni u deklaraciji moraju korespondirati u neku ruku s demokratskim mandatom kojeg je Skupština dobila od naroda Katalonije. Razlozi koji opredjeljuju ljude da glasaju za nezavisne stranke su ili pitanje identiteta, ekonomska pitanja ili pitanja napada na dostojanstvo. Neki od tih razloga se ogledaju i u  tvrdnjama iznesenim u deklaraciji koje ukazuju da se s Katalonijom slabo upravlja pod španjolskim zakonodavstvom. Pristup opskrbi energijom, stanovi za siromašne, zdravstvena pomoć, obrazovanje … javne slobode općenito su ugroženi od strane španjolske države. Katalonija nema kapacitet da odgovori velikim izbjegličkim krizama, čak i ako smo odlučili pružiti azil na broj koji je veći od kvote prihvaćenim od strane španjolske države.

catalanassembly_logo_

To su glavni razlozi koji su navedeni u deklaraciji. Napadi na naš jezički modela uranjanja, koji jamči upotrebu maternjeg jezika uz španjolski u savršenom dvojezičnom modelu, također su razlozi … Odnosi i kompetencije između Katalonije i države Španjolske su revidirani i odobreni od strane katalonskog parlamenta  2006. godine u obliku Statuta autonomije, nakon pregovara i dogovara s Madridskom vladom. Nakon četiri godine razmatranja, Ustavni sud je ostao bez učinka. To se smatralo kao napad na Parlament Katalonije što je proizvelo demokratske odluke. U posljednjih nekoliko godina također smo vidjeli nedopustivo suđenje  politici. 

U principu, mi se žalimo na nedostatak demokratskih stavova iz španjolske države. Uzmimo za primjer obavezu proslavljanja Nacionalne fešte koja zapravo podsjeća na genocid nad domicilnim Južnoamerikancima. 

Dakle, ovo su samo neki od razloga koje možete čuti ako pitate one koji podržavaju neovisnost. 

S kolikim postotkom Katalonija sudjeluje u BDP-u  Španjolske? 

Prema podacima objavljenim u martu 2016., Katalonija sudjeluje s 19% u španjolskom BDP-u. Smatra se jednim od glavnih motora španjolske privrede. 

No, Ustavni sud Španjolske je poništio Deklaraciju o neovisnosti. Da li je proces koji proizlazi iz Deklaracije Narodne Skupštine Katalonije nastavljen nakon spomenute odluke Ustavnog suda Španjolske? 

 Razumijem da pitate da li Parlament odlučuje o predmetu koje je prethodno poništen. Moj odgovor je da je Parlament Katalonije dobio demokratski mandat te je dužan da ga izvrši prema narodu Katalonije. Sudski odgovor na politički problem blokira svaki mogući dijalog. 

Koje političke stranke u Kataloniji podržavaju Deklaraciju o neovisnosti? 

 Parlamentarna odluka na koju se pozivate je odobrena od strane većine, glasovima 72 zastupnika iz parlamentarnih skupina Junts Pel Si (koja uključuje tri partije) i CUP (Kandidatura narodnog jedinstva). Osim toga, posljednje rasprave koje se održavaju u katalonskom parlamentu jasno ukazuju da druga parlamentarna grupa “Catalunya Si que es pot” podržava pravo na odluku. Sada, rasprava o referendumu zahtijeva da se svi demokrati pozvaju da podrže ovo pravo.

A koje stranke su protiv nezavisnosti Katalonije?

Strogo govoreći, stranke protiv neovisnosti su Narodna partija Katalonije, Socijalistička partija i Građani.. U ovom trenutku, parlamentarne skupine ovih stranaka imaju 53 mjesta/mandata.

Postoji li podrška izvan Španjolske za neovisnost Katalonije?

MS. Daban:Ostali Katalonci koji su u inozemstvu, veliki broj od njih su članovi Katalonske vanjske skupštine.

Da li bi eventualno odvajanje Katalonije od Španjolske otvorilo procese odvajanja nekih pokrajina u nekim drugim zemljama u Europi i svijetu?

 1945. godine su bile 74 samostalne države. Danas ih ima 193. Malo je vjerovatno da odgovornost ove rastuće tendencije pada na jednu regiju.

Kakav je odnos Vlade i stanovnika Katalonije prema članstvu u Europskoj uniji?

Proces stvaranja nove države – Katalonske Republike, je duboko proevropski (pro-EU).  Vidimo Kataloniju kao neovisnu državu unutar Europske unije. U određenom trenutku Europa će se morati, a sigurno hoće, suočiti s činjenicom da Katalonija slijedi demokratski i miran proces.
barcelona                                                                              Barcelona
S druge strane, Katalonija je konkurentna regija, strateški smještena, s ogromnim kapacitetom za internacionalizaciju, s visokim kapacitetom za proizvodnju i izvoz robe. Nadalje, neki stručnjaci su istakli kapacitet Katalonije da predvodi industrijsku revoluciju. Mi sudjelujemo u velikim istraživačkim i tehnološkim projektima na europskoj i globalnoj razini … Ne možemo zamisliti Europsku uniju bez Katalonije. Posebno u trenutku u kojem je Europa želi proširenje, a ne smanjenje članstva.

Podsjećam vas da je u mojoj zemlji Bosni i Hercegovini postoje separatističke tendencije. Lider takve tendencije je Milorad Dodik, predsjednik bosanskog entiteta Republika srpska koji koristi primjere separatističkih tendencija u nekim evropskim zemljama. Nedavno je, u prilog svojoj separatističkoj kampanji, također uzeo Kataloniju kao primjer. Da li su vaši zvaničnici službenici čuli za ovu izjavu Milorada Dodika I da li je neki od katalonskih političaria reagirao na nju?

Naš pokret napreduje na čvrstim demokratskim osnovama i, nadamo se, uz pristanak međunarodne zajednice.

Naš je pokret potpuno miroljubiv (besprijekoran u tom smislu), koji teži društvenom modelu integracije svih onih koji žele da žive i rade u Kataloniji, bez obzira na njihovo porijeklo, nacionalnost ili jezik. To je pokret na čijem čelu nisu političari, ali je velikim udjelom Katalonaca koji traže političko rješenje.

Ne odgovara nama iz ANC komentirati teme vezano  za unutarnju bosansku politiku. Zapravo, misija naše organizacije je aktivno mobilizirati društvo neovisno od institucija, a mi vjerujemo u inkluzivno civilno društvo. Mi ne vjerujemo ni u etničke podjele, već, naprotiv, mi vjerujemo u projekte koji okupljaju i integriraju ljude svakog porijekla.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (830)

vrbas-miso

 


——————————————————————————————————————–
II – Version in English/Verzija na engleskom

 

Ms. Montse Daban, International Committee Chair of the Catalan National Assembly (ANC):
WE SEE CATALONIA AS AN INDEPENDENT STATE WITHIN EU

Catalonia (cat. Catalonia, Spain. Catalonia, ara. (A dialect of Catalan) Catalonha) is a Spanish autonomous community. It is located in the northeast of the Iberian peninsula. Its area is 32,114 square kilometers, borders on France and Andorra to the north, to the east with the Mediterranean Sea, to the south with the Community of Valencia and the west with Aragon. The coast of Catalonia debt is about 580 km. The capital is Barcelona. Catalonia has almost 7.5 million inhabitants. More than half live in the metropolitan area of Barcelona. Catalonia is in its Autonomous Statute declares as a “nation”. The Constitution of Spain it recognizes and guarantees the right to autonomy.The official languages in Catalonia are Catalan, Spanish and Carp.

The Declaration of the Initiation of the Process of Independence of Catalonia was issued on November 9, 2015. At what stage is this Process now?

MS. DABAN:As you mention, on November 9th, 2015, the solemn decision issued by the Parliament of Catalonia specifically declared the Initiation of the Process of Creation of an Independent Catalan State in the form of a Republic. The decision also described how this process will take place: democratically, pacifically, inclusive, open to agreement and following the sovereignty of the Parliament of Catalonia. We can say that, one year later, we have progressed in those same objectives. During this period, and as consequence of the logical movements that a process of this magnitude can experience, the Catalan National Assembly has seen the necessity to pull, from the civil society, those parties that are leading us to the culmination of the process. Once validated by our members, the ANC has asked the Catalan Institutions for the organization of a referendum. This democratic mechanism is necessary to know the exact support to independence within the Catalan society, and is also a requisite for the international recognition of a state independence.

Now, we are in the middle of the debate for the organization of this referendum. One could say that this is the last stage of the process. But a lot of work must be done in order to guarantee the success.

Let just end this answer by saying that the pro-independence parliamentary forces represent a transversal majority and are focused to a completely democratic process that is being  – must be- held in the political scenario. However, it should be mentioned that the Spanish State is continuously and stubbornly bringing the subject to the different Courts. We feel that the reason of democracy assists us.

There’s where we are now.

What are the main motives for independence set out in the Declaration? Why should Catalonia break away from Spain?

MS. DABAN:The main motives set out in the declaration have to do, on one hand, with the democratic mandate received by the Parliament from the people of Catalonia. The reasons that move people to vote for independent parties are either identity issues, economic issues or dignity-attack issues. Some of these reasons are reflected in the following statements set out in the Declaration, which have to do with Catalonia being poorly governed under the Spanish legislation. Energy supply access and housing for the poor, health assistance, education… public freedoms in general are being threatened by the Spanish State. Catalonia does not have the capacity to answer to the huge refugee crises even if we decided to provide asylum to a number larger than the quota accepted by the Spanish State.

Those are the major reasons set out in the Declaration. The attacks to our language immersion model, that guarantees use of native language along with Spanish in a perfectly bilingual model are also reasons…  The relations and competences between Catalonia and the Spanish State were revised and approved by the Catalan Parliament in 2006 in the form of a Statute of Autonomy, after being negotiated and agreed with Madrid’s Government. After four years of deliberation, the Constitutional Court left it without effect. This was seen as an attack to the Parliament of Catalonia and the democratic decisions it takes. In the last years also we’ve seen an unallowable judicialization of politics.

In general, we complain about a lack of democratic attitudes from the Spanish State. Take for example the obligation to celebrate a National Festivity that actually commemorates the Genocide of native South Americans.

So, these are just some of the reasons you can gather if you ask independence supporters.

 What percentage Catalonia participates in the GDP of Spain?

MS. DABAN: According to data published in March 2016, Catalonia participates with 19% to the Spanish GDP. It is considered one of the main engines of the Spanish economy.

But, Spain’s Constitutional Court has annulled that independence Declaration. Is it a process that derives from the Declaration of the Catalan Parliament resumed after the mentioned decision of the Constitutional Court of Spain?

MS. DABAN:I understand that you are asking if the Parliament is deciding on a matter that has been previously annulled. My answer is that the Parliament of Catalonia has received a democratic mandate and is bound to its commitment to the people of Catalonia. The judicial answer to a political problem blocks any possible dialog.   

Which political parties in Catalonia supported the Declaration of Independence?

MS. DABAN:The Parliamentary Decision to which you refer was approved by majority, with the votes of 72 MPs from the Parliamentary Groups Junts pel Sí (that includes 3 parties) and CUP (Popular Unity Candidacy). Additionally, the last debates that have been held in the Catalan Parliament make clear that another Parliamentary group, “Catalunya sí que es pot” supports the right to decide. Now, the debate about the referendum requires that all the democrats are called to support this right.

And, which parties are against the independence of Catalonia?

MS. DABAN:Strictly speaking, the parties against independence are Partit Popular de Catalunya, Partit Socialista and Ciutadans- Ciudadanos. In this moment, the parliamentary groups of these parties gather 53 seats.

 Is there any support outside of Spain for the independence of Catalonia?

MS. DABAN:Other that the Catalans abroad, a large number of which are members of the Catalan Exterior Assemblies

Would possibly separation of Catalonia from Spain open the processes of separation of some provinces in some other countries in Europe and in the world?

MS. DABAN:In 1945 there were 74 independent countries. Now, there are 193. It’s unlikely that the responsibility of this growing tendency falls on one single region.

What is the relationship of the Government and population of Catalonia toward membership in the European Union?

MS. DABAN:The process of creating a new State, the Catalan Republic, is a profoundly pro-European Union process. We see Catalonia as an independent State within the EU. At a certain point Europe will have to, and certainly will, face the fact that Catalonia is following a democratic and peaceful process.

On the other hand, Catalonia is a competitive region, strategically located, with a huge capacity for internationalization, with a high capacity of producing and exporting goods. Furthermore, some experts have pointed out the capacities of Catalonia to lead industrial revolutions. We participate in major research and technological projects at the European and global levels… We can’t imagine the European Union without Catalonia. Specially in a moment in which Europe wants to add more than to subtract.

I remind you that in my country Bosnia and Herzegovina there are separatist tendencies. The leader of such a tendencies is Milorad Dodik, President of Bosnian entity of Republika Srpska being used examples of separatist tendencies in some European countries. Recently, in support of his separatist campaign he took Catalonia as a sample, too. Did your officials hear about this statement by Milorad Dodik and did anyone of Catalan politicians react to this statement?

MS. DABAN:Ours is a movement advancing on solid democratic grounds and -we hope- with the acquiescence of the international community.

Ours is a completely peaceful movement (flawless in that regard) that aspires to a social model of integration of all those who wish to live and work in Catalonia, regardless of their origins, ethnicity or language. It is a movement not led by politicians but by a large proportion of Catalans who demand a political solution.

It does not correspond to us, the ANC, to comment on subjects related to internal Bosnian policy. Actually, our organization’s mission is to actively mobilize the society independently from institutions, and we believe in an inclusive civil society. We do not believe either in ethnical divisions but, on the contrary, we do believe in projects that gather and integrate people from all origins.

Interviewed by Bedrudin GUSIC (830)

 

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s