Arijana Knežević, menadžer za komunikacije Udruženja “Progresivni Razvoj Organizacija i Individua” (PROI) iz Sarajeva: ŽELIMO DOPRINIJETI STVARANJU ZAJEDNICE U KOJOJ ĆE SVI IMATI MOGUĆNOST DA ŽIVE KVALITETAN ŽIVOT

Posted: 12. Februara 2016. in Intervjui

Arijana Knezevic

Naša primarna misija je poboljšanje kvaliteta života u njegovim različitim aspektima upravo kroz sveobuhvatni i progresivni razvoj organizacija i individua. Želimo doprinijeti stvaranju zajednice u kojoj će svi imati mogućnost da žive kvalitetan život…..2014. godine iniciran je i program zaštite životne sredine. Iste godine u fokusu je bilo i poboljšavanje sigurnosti zajednice koje se realizovalo u sklopu projekta “Sigurnosna kuća.” Danas se Udruženje PROI nastavlja sa svojim brojnim aktivnostima, a u decembru 2015. otpočela je i inicijativa za kontrolu duhana….. Osim prevencije infektivnih i neinfektivnih bolesti, pokrenuli smo i inicijativu za kontrolu duhana. Duhan i duhanski dim predstavljaju veliki problem bh. društva, a mnogi nastavljaju sa ovom nezdravom navikom iako su svjesni rizika po zdravlje…..Udruženje PROI je u decembru 2015. započelo inicijativu za kontrolu duhana. Naše aktivnosti u tom polju usmjerene su na potrebu zakonskih promjena i usklađivanja zakona sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije…..Ono što je potrebno i za šta se mi zalažemo je i zakon o potpunoj zabrani pušenja na svim javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo tako će se zaštiti pravo na zdravlje i na čist zrak bez štetnog, duhanskog dima. To pravo je osnovno ljudsko pravo i država ima obavezu da ga osigura……

Kada je osnovano Udruženje i šta su mu temeljna misija te vizija?

KNEŽEVIĆ: Udruženje PROI osnovano je 2001. godine kada je kao neprofitna organizacija upisano kao Udruženje za pomoć ovisnicima o drogama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo. Od tada je Udruženje prošlo kroz evoluciju i počelo se baviti širokim spektrom problema bh. društva, a 2015. je u skladu sa svojim širokim spektrom djelovanja preimonvano u Udruženje za progresivni razvoj organizacija i individua. Naša primarna misija je poboljšanje kvaliteta života u njegovim različitim aspektima upravo kroz sveobuhvatni i progresivni razvoj organizacija i individua. Želimo doprinijeti stvaranju zajednice u kojoj će svi imati mogućnost da žive kvalitetan život.

Na kojem području djelujete?

KNEŽEVIĆ: Naše oblasti djelovanja trenutno obuhvaćaju poboljšavanje zdravlja,  društvenu inkluziju i razvoj zajednice kao i razvoj turizma.

2001. godine ste započeli svoj rad i bili registrirani kao Udruženje za pomoć ovisnicima o drogama u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo. U kojim pravcima, odnosno oblastima, ste evouirali od tada do danas?

KNEŽEVIĆ: Udruženje PROI prošlo je veliku transformaciju kako u smislu organizacije, tako i u smislu djelovanja. Na samom početku Udruženje je svoje djelovanje baziralo na dobrovoljnoj osnovi i fokusiralo se na problematiku ovisništva, da bi se kasnije, kako organizacijski tako i prema djelovanju, proširilo i na program socijalnog poduzetništa, program jačanja zajednice, program socijalne inkluzije kao i rad na poboljšavanju zdravlja i jačanju sigurnosti. 2014. godine iniciran je i program zaštite životne sredine. Iste godine u fokusu je bilo i poboljšavanje sigurnosti zajednice koje se realizovalo u sklopu projekta “Sigurnosna kuća.” Danas se Udruženje PROI nastavlja sa svojim brojnim aktivnostima, a u decembru 2015. otpočela je i inicijativa za kontrolu duhana.

Šta je cilj projekta „Anti-Dop Ambasadori bez granica“ i s kojim partnerima ga realizirate?  

KNEŽEVIĆ: Projekat „Anti-Dop Ambasadori bez granica“ realizovan je u saradnji sa NVO “Preporod” iz Crne Gore u okviru programa prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta stvorena je mreža mladih ljudi tzv. Anti-Dop ambasadora. Anti-Dop Ambasadori ne samo da su aktivni učesnici u kreiranju sopstvenog razvoja, već predstavljaju podršku razvoju mladih iz svojih zemalja. Njihov zadatak je da implementiraju vršnjačke edukacije u svojim školskim zajednicama u Crnoj Gori i BiH. Kroz neformalne metode, Anti-Dop Ambasadori će razgovarati sa svojim vršnjacima o štetnosti korištenja droge i sigurnijem korištenju alkohola i duhana, te im dijeliti informativno-edukativni materijal o prevenciji upotrebe droga.

Poster_kampovi

Sveukupni cilj projekta je jačanje održive socijalne kohezije stanovništva i institucija u prekograničnim regijama kroz osvrt na pitanje zloupotrebe droga među mladima. Specifični cilj je doprinos u smanjenju rizika zloupotrebe droga među mladima kroz akcije podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, javnih institucija i inicijative mladih) u prekograničnoj regiji. Ovaj projekat traje do oktobra 2016.,  i preporučujem da pogledate iskustva mladih Anti-Dop Ambasadora koji su bili i još uvijek su dio projekta, a koji daju veliki doprinos u prevenciji sredstava ovisnosti među mladima u svojim sredinama. Njihova iskustva možete pronaći u blog sekciji stranice antidopambasadori.org. Partneri na ovom projektu su bile brojne organizacije, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Crne Gore, među kojima su bili i JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora CG, Ministarstvo zdravlja CG, ministarstva obrazovanja i kancelarije za droge.

Jedna od vaših aktivnosti je i zalaganje za razvoj turizma u BiH. Inicirate li konkretne ideje prema institucijama sistema, odgovarajućim subjektima i društvu u cjelini, kada je ta privredna grana u pitanju?

KNEŽEVIĆ: Udruženje PROI pokrenulo je konkretne aktivnosti u cilju zalaganja za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini. Iako su navedene aktivnosti tek otpočele, a mnoge se nalaze u fazi planiranja, počeli smo sa realizacijom konkretnih ideja i planova i to u oblasti gastro turizma. Naravno, najveći broj aktivnosti je tek pred nama.

Koje su ciljne grupe u okviru vaših aktivnosti usmjerenih na društvenu inkluziju i jeste li polučili neke konkretne rezultate na tom planu?

KNEŽEVIĆ: Ovdje bih istakla projekat „Sigurnosna kuća“, koje je Udruženje PROI sprovelo u saradnji s osam institucija iz Kantona Sarajevo i organizacijama civilnog društva s ciljem sveobuhvatnog pristupa u rješavanju kriminiliteta mladih i kriminala općenito, a sve u cilju sigurnijeg okruženja u zajednici. Osnovni cilj „Sigurnosne kuće“ je da na jednom mjestu okupi sve aktere relevantne za kreiranje uspješnih programa resocijalizacije osoba sa kriminogenim ponašanjem. Ovaj pristup doprinosi ne samo usklađenosti i saradnji u okviru krivičnog postupka pojedinog slučaja (npr. saradnja policije, tužilaštva i suda) već također uspostavlja direktne veze sa različitim programima usluga i pomoći (obrazovnih, radnopravnih, zdravstvenih i socijalnih servisa). Pristup rada predstavnika institucija s mladim počiniocima krivičnih djela je individualiziran.. Projekat je dao izvrsne rezultate, od početka implementacije projekta 95% korisnika pristupa nije počinilo nijedno krivično djelo. Osam osoba je zaposleno, a nadležne institucije više ne moraju izdvajati budžetska sredstva za osiguravanje besplatne zdravstvene zaštite za te zaposlene osobe. Iako je ovo brojčano mali doprinos u odnosu na ukupnu populaciju Kantona Sarajevo, ovi rezultati su značajni ukoliko se posmatraju u odnosu na populaciju korisnika projekta. Osim toga, ovaj projekat može poslužiti i kao primjer uspješne reintegracije počinilaca krivičnih djela u društvenu zajednicu i uspješnog preveniranja recidivizma.

Tri su pravca vaših aktivnosti na poboljšavanju zdravlja građana. Kako participirate na prevenciji infektivnih bolesti, naprimjer?

KNEŽEVIĆ: PROI je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je 2004. započela sa programom baziranim na filozofiji smanjenja štete (Harm reduction – HR) koji za cilj imaju prevenciju HIV-a i drugih krvno prenosivih infekcija među ključnim populacijama u riziku. U našem fokusu su bile populacije osoba koje injektiraju droge (PWID) i populacija seksualnih radnica (SW). Pružamo redovne servise kroz mrežu terenskih radnika i drop-in centara onima kojima su potrebne usluge povezane sa aktivnim korištenjem droga, onih kojima je potreban neprisilni tretman ovisnosti i liječenje hepatitisa, kao i onih koji apstiniraju. Osim toga, inicijatori smo uključivanja apoteka u program HR u BiH jer su apoteke mjesta gdje PWID tradicionalno nabavljaju sterilne šprice i igle, ali one nisu bile prepoznate kao resurs u trenutnim HR programima u BiH. Naime, često su zbog predrasuda prema ovoj populaciji nastajali problemi kada bi apotekari odbili da im prodaju sterilne šprice i igle. Osim toga, neke od apoteka uopće nisu ni držale sterilni injekcioni materijal. Uključenje JU Apoteke Sarajevo kroz bazične HIV i HR treninge za apotekare i besplatnu podjelu sterilnog materijala za injektiranje od iznimne je važnosti jer su one jednom dijelu PWID relativno pristupačnije u odnosu na lokacije drop-in centara ili servise terenskih radnika.

Kako promovirate zdrave stilove života?

KNEŽEVIĆ: PROI promovira zdrave stilove života kroz različite oblasti djelovanja, posebno u aspektu poboljšavanja zdravlja. Osim prevencije infektivnih i neinfektivnih bolesti, pokrenuli smo i inicijativu za kontrolu duhana. Duhan i duhanski dim predstavljaju veliki problem bh. društva, a mnogi nastavljaju sa ovom nezdravom navikom iako su svjesni rizika po zdravlje. Svakako, ovdje se ne radi o ograničavanju prava pušača, već o zaštiti osnovnog ljudskog prava na zdrav život svih nas. Dok pušači imaju slobodan izbor o tome hoće li ili ne konzumirati cigarete, oni koji se u tom trenutnku nađu u njihovoj blizini najčešće nemaju izbor o tome hoće li ili ne biti izloženi štetnom duhanskom dimu.

Naša zemlja zauzima neslavno 8. mjesto po broju ispušenih cigareta po glavi stanovnika. O mnogostrukoj štetnosti od pušenja suvišno je i govoriti. Šta vi činite na preveniranju ovisnosti o duhanu i duhanskim prerađevinama?

baner_smetami

KNEŽEVIĆ: Udruženje PROI je u decembru 2015. započelo inicijativu za kontrolu duhana. Naše aktivnosti u tom polju usmjerene su na potrebu zakonskih promjena i usklađivanja zakona sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. Također, u okviru toga, cilj je i donošenje zakona o potpunoj zabrani pušenja na svim javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kroz javnu kampanju “Smeta Mi” u sklopu ove inicijative nastojimo razviti svijest o problemu i pozvati ljude da se uključe, prije svega potpisivanjem peticije koju mogu pronaći na zvaničnoj web stranici kampanje www.smetami.ba. U okviru navedene kampanje pozivamo na potpisivanje peticije i dijelimo informacije koje se dotiču štetnosti duhanskog dima i trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, i to kroz aktivno korištenje društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter i YouTube), vođenje foto kampanje #SmetaMi, i aktivnu saradnju sa medijima. Naša web stranica, osim toga, služi i kao svojevrsni media centar, sa informacijama, novostima, činjenicama, infografikama i drugim materijalima koji mogu biti od koristi medijima, ali i široj javnosti koja želi saznati više. To je ujedno i jedina web stranica ovog tipa u Bosni i Hercegovini koja nudi podatke i informacije na ovu temu.

Provodite li neke posebne oblike djelovanja u preveniranju ovisnosti o pušenju za mlade, posebno za adolescente?

Smeta mi...KNEŽEVIĆ:U okviru javne kampanje „Smeta Mi“, poseban fokus je upravo na štetnosti duhana i duhanskog dima po djecu, ali i na mlade. Kampanju kroz njene aktivnosti prati i superjunak NeDim, čija je misija borba protiv duhanskog dima. Kroz predstavljanje NeDima javnosti želimo ostvariti poseban utisak upravo kod mlađeg dijela javnosti, kroz jedan nesvakidašnji i humoristični, ali ne i manje ozbiljan pristup. Više o NeDimu možete pročitati ovdje.

Superjunak NeDim

Kako stoje stvari sa zakonskom regulativom u BiH kada je riječ o zaštiti zdravlja pasivnih pušača? Ima li prostora za dopune zakonskih rješenja i ima li inicijativa u tom pogledu?

KNEŽEVIĆ: Trenutni Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina koji je donesen 1998. godine na nivou FBiH je nedefinisan i pun manjkavosti. On ne uspijeva zaštititi stanovništvo od štetnog duhanskog dima. Osim toga, nužno je potrebno usklađivanje zakona sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. BiH je ovu konvenciju ratificirala i potpisala 2009., a prošao je rok od pet godina unutar kojeg se trebalo sprovesti usklađivanje zakona. Ono što je potrebno i za šta se mi zalažemo je i zakon o potpunoj zabrani pušenja na svim javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo tako će se zaštiti pravo na zdravlje i na čist zrak bez štetnog, duhanskog dima. To pravo je osnovno ljudsko pravo i država ima obavezu da ga osigura.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

KNEŽEVIĆ: Hvala Vama na interesovanju.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (761)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s