Steffen Richter, glasnogovornik Organizacije za međunarodnu pomoć – Humedica:”MORAŠ UDARATI U TAMU DOK KRVARI DNEVNA SVJETLOST…”

Posted: 4. Februara 2016. in Intervjui

Richter_gro_thumbnail_gerHumedica je međunarodna nevladina organizacija sa sjedištem u Kaufbeurenu, Njemačka (Bavarska). Od 1979. Humedica je aktivna u području humanitarnog rada sa fokusom na medicinsku pomoć, a djeluje s projektima u 90 zemalja širom svijeta…..Provodimo do dvadeset projekata u različitim zemljama širom svijeta istovremeno. Ovih dana smo veoma fokusirani na izbjeglice u povodu migrantske krize djelujući u Libanu, Srbiji i Italiji. U oblasti razvoja suradnje djelujemo u Etiopiji, Brazilu, Indiji, Kosovu, Nigeru, Šri Lanci itd……Pružanje prve pomoći rezlizira se pomoću volontera. Imamo oko 600 ljudi koji se nalaze uglavnom ovdje u Njemačkoj, a jedan manji dio i širom Evrope, što je pohranjeno u posebnoj bazi podataka, a većina od njih su medicinski profesionalci…..Mislim da su najveći problemi širom Evrope strah, predrasude, nedostatak plana, integracije pa čak i razumijevanja, te političkog stava u mnogim zemljama, ne samo u razvoju desnokrilnog radikalizma…..

Kada je vaša organizacija osnovana i koja je njena osnovna misija?

RICHTER: Humedica je međunarodna nevladina organizacija sa sjedištem u Kaufbeurenu, Njemačka (Bavarska). Od 1979. Humedica je aktivna u području humanitarnog rada sa fokusom na medicinsku pomoć, a djeluje s projektima u 90 zemalja širom svijeta.

Zahvaljujući počasnom timu visoko kvalificiranih ljekara, u mogućnosti smo da pošaljemo naše timove u vrlo kratkom roku na vrlo učinkovito djelovanje u hitnim slučajevima i katastrofama. Ova spremnost je dopunjena srednjoročnim i dugoročnim projektima u sektoru razvoja suradnje. Više od 500 medicinskih stručnjaka su se dobrovoljno registrirali u Humedica-inu bazu podataka. Osim toga, postoji oko 70 koordinatora. Kao članovi dobrovoljnog tima, svi oni su spremni ponuditi neposrednu pomoć u cijelom svijetu.

U našem sjedištu u Kaufbeuren-u imamo oko 40 zaposlenih sa punim radnim vremenom te više od 200 muškaraca i žena – volontera. Osim toga, Humedica je dobila podršku na globalnom nivou od volontera, kao i lokalnih djelatnika u projektima pojedinih zemalja.

Cilj naših međunarodnih aktivnosti je da pružimo pomoć ljudima u bijedi implementacijom svrsishodnih mjera olakšanja i korišćenjem svih sredstva koja su nam na raspolaganju.

Humedica se doimlje kao međunarodna zajednica uposlenika sa punim radnim vremenom i volontera, donatora i pokrovitelja koji se stavljaju u službu sa njihovim sredstvima, sposobnostima i talentima u svrhu pomoći ljudima koji su u nevolji od katastrofa ili strukturalnog siromaštva.

Procesualno, Humedica djeluje kao posrednik između pogođenih strana i pomaganja ljudima i institucijama ističući konkretne države u hitnim slučajevima, aktiviranjem resursa i pružanjem efikasne pomoći.

Kako ste organizirani i u kojim zemljama djelujete?

RICHTER: Humedica je registrirano udruženje sa oko 70 zaposlenih u nekoliko međunarodnih destinacija.

Provodimo do dvadeset projekata u različitim zemljama širom svijeta istovremeno. Ovih dana smo veoma fokusirani na izbjeglice u povodu migrantske krize djelujući u Libanu, Srbiji i Italiji. U oblasti razvoja suradnje djelujemo u Etiopiji, Brazilu, Indiji, Kosovu, Nigeru, Šri Lanci itd.

Koji su oblici vaše pomoći onima kojima je ona potrebna?

RICHTER: Naša pomoć pokriva sve vrste medicinske pomoći u hitnim slučajevima. Nakon toga, naša akcija je koncentrirana na poslovima kao što su obnova, rekonstrukcija, individualna podrška, distribucija potrepština.

Da li radite kao volonteri i koliko ljudi radi za cijelu organizaciju?

RICHTER: Ne, mi smo puni profesionalci, oko 70 zaposlenih je širom svijeta, kao što je već spomenuh ranije.Pružanje prve pomoći realizira se pomoću volontera. Imamo oko 600 ljudi koji se nalaze uglavnom ovdje u Njemačkoj, a jedan manji dio i širom Evrope, što je pohranjeno u posebnoj bazi podataka, a većina od njih su medicinski profesionalci.

humedica

Za vaš rad potrebna vam je pomoć donatora i sponzora. Kako postati vaš donator i sponzor?

RICHTER: U osnovi, mi radimo bez ikakvih tipičnih marketinških pomagala. Naša strategija je zasnovana na principu ugrađenog novinarstva. Većinu naših operacija prate novinari koji pripadaju mreži koju gajimo godinama. Čak ovi momci pokrivaju sve svoje troškove sami na terenu i oni su mnogo fokusirani na ono što mi radimo.Kao rezultat toga mi smo dio najvažnijih vijesti u prvoj fazi nakon katastrofa. Ova okolnost je u velikoj mjeri kompenzacija za nedostatak bilo kakve marketinške akcije.

Svjedoci smo velike krize migrantske krize koja traje nekoliko meseci i neizvjestan joj je kraj. Kako vi pomažete migrantima tokom njihovog puta – od Turske i Grčke u Njemačku i skandinavske zemlje?

RICHTER: Mi osiguravamo medicinski tretman u više od 30 logora u Libanonu i duž trase u Srbiji, također. Isto tako dajemo potporu lokalnim organizacijama na otoku Siciliji/Italija.

S kojim se problemima susreću vaši aktivisti pri pomaganju migrantima sa Srednjeg istoka? U kojim zemljama na putu migranata u zemlje zapadne Evrope su ovi problemi najveći?

RICHTER: Pa, šta da kažem? Bolno je izvan svih granica. U ovom trenutku bih citirao velikog kanadskog kantautora Bruce Cockburn-a koji je početkom osamdesetih napisao ovu mudrost:

“Moraš udarati u tamu dok krvari dnevna svjetlost”. To je upravo ono što karakterizira ​​našu svakodnevnu situaciju u Libanu a posebno u Srbiji ovih dana.

Tokom prošle jeseni jedan od naših koordinatora je izjavio je da “mi plačemo dok radimo”. Svi naši timovi koji su uključeni u pomoć izbjeglicama se suočavaju sa hiljadama očajnih i naravno iscrpljenih ljudi koji imaju iskustvo u vremenu užasa i patnje.

humedica-1

Mislim da su najveći problemi širom Evrope strah, predrasude, nedostatak plana, integracije pa čak i razumijevanja, te političkog stava u mnogim zemljama, ne samo u razvoju desnokrilnog radikalizma.

Postoje pritisci na kancelarku Angelu Merkel da zatvori vrata za izbjeglice sa Bliskog istoka. To bi moglo izazvati niz problema u mnogim zemljama, kao i migrantima. Kako komentirate te najave i da li biste bili spremni odgovoriti na takav scenarij – moguće pogoršanje migranatske krize?

RICHTER: Molim vaše razumijevanje da neću daljnje komentirati trenutnu političku situaciju zbog činjenice da smo nevladina organizacija. Naša misija je fokusirana na sve vrste operacija pomoći, politikanstvo je isključeno. Izvinite.

Da li komunicirate s vlastima zemalja u kojima djelujete i imate li podršku nekih od njih?

RICHTER: Uključena je stalna komunikacija sa svim vlastima. Češće su spremni pronaći rješenja. Nema sumnje da je to dug i vjetrovit put, ali nikada ne smijemo zaboraviti da su izazovi ogromni.

I, na samom kraju, da li surađujete sa nevladinim organizacijama u zemljama zapadnog Balkana  tokom migrantske krize i s kojim, posebno?

RICHTER: Pretpostavljam da vas ovaj odgovor neće zadovoljiti, ali ne mogu ništa reći drugo osim: Moramo da sačekamo što je u bliskoj budućnosti.

Hvala vam velika za ovaj razgovor.

RICHTER: Molim.

Razgovarao: Bedrudin GUŠIĆ (757)

vrbas-miso

 

 

 

 

 

Version in English

Steffen Richter – press officer/Spokesman of the Organisation for international assistance – Humedica: “You gotta kick at the darkness til’ it bleeds daylight”

 Richter_gro_thumbnail_gerHumedica e. V is an international non-governmental organisation based in Kaufbeuren, Germany (Bavaria). Since 1979 humedica has been active in the field of humanitarian work with a focus on medical aid, operating projects in 90 countries around the world…..We are running up to twenty projects in different countries worldwide at once. These days we are very much focused on refugee relief due to the migrant crisis working in Lebanon, Serbia and Italy as well. In the field of development cooperation we are operating in Ethiopia, Brazil, India, Kosova, Niger, Sri Lanka, e. g…..Nevertheless our emergency aid is realized by volunteers. We have about 600 people located mainly in Germany but a few also all over Europe stored in a special database, most of them are medical professionals…..I think the biggest problems all over Europe are fear, prejudices, lack of plan, integration and even understanding, the political attitude in many countries, not least emerging right wing radicalism…..

When was your organization founded and what its core mission?

RICHTER: Humedica e. V is an international non-governmental organisation based in Kaufbeuren, Germany (Bavaria). Since 1979 humedica has been active in the field of humanitarian work with a focus on medical aid, operating projects in 90 countries around the world.

Thanks to an honorary team of highly qualified physicians, we are able to dispatch our teams on very short notice for highly efficient emergency and disaster relief operations. This commitment is complemented by medium- to long-term relief projects in the sector of development cooperation. Over 500 medical professionals have volunteered to register for the humedica database. In addition, there are about 70 coordinators. As members of a voluntary team, all of them are willing and prepared to offer immediate help all over the world.

At our headquarters in Kaufbeuren, we have approximately 40 full-time staff members and at times more than two hundred men and women are doing voluntary work. Furthermore, humedica receives support on a global level from volunteers, as well as local employees in the project countries.

The objective of our international activities is to render aid to people in misery by implementing purposeful relief measures and by taking advantage of all means at our disposal.

Humedica perceives itself as an international community of full-time and voluntary employees, donators and patrons who by their means, abilities and talents put themselves into service for the assistance for people who are in distress from disaster or structural poverty.

In the process Humedica acts as intermediary between the affected parties and helpful people and institutions by pointing out concrete states of emergencies, activating resources and providing effective as well as efficient assistance.

How are you organized, and in which countries do you operate?

RICHTER:Humedica is a registered association with about 70 employees in several international places.

We are running up to twenty projects in different countries worldwide at once. These days we are very much focused on refugee relief due to the migrant crisis working in Lebanon, Serbia and Italy as well. In the field of development cooperation we are operating in Ethiopia, Brazil, India, Kosova, Niger, Sri Lanka, e. g.

What are the forms of your assistance to those in need of assistance?

RICHTER:Our assistance is covering all kind of medical support in case of emergency aid. Afterwards our action is concentrated on tasks like rebuilding, reconstruction, individual support, distribution of relief supplies.

Do you work as a volunteers and how many people work for your entire Organization?

RICHTER: No, we are full professionals, about 70 employees worldwide as mentioned before. Nevertheless our emergency aid is realized by volunteers. We have about 600 people located mainly in Germany but a few also all over Europe stored in a special database, most of them are medical professionals.

humedica

For your work you need donor's and sponsor's support. How to become your donor and sponsor?

RICHTER:Basically we are operating without any kind of typical marketing tools. Our strategy is based on the principle of embedded journalism. Most or our operations are accompanied by Journalists who belong to a network we are cultivating over years now. Even though these guys are covering all of their costs by themselves in the field they are pretty much focused on what we are doing. As a result we are part of news coverage over the most important first phase after a catastrophe. This circumstance is compensating the largely lack of any marketing action.

We are witnessing a large migrant crisis, which lasts a few months and its uncertain end. How do you help migrants during their ways – from Turkey and Greece to Germany and Scandinavian countries?

RICHTER:We are providing medical relief in more than 30 camps in Lebanon and along the route in Serbia, too. We are also supporting local organizations on the island of Sicily/Italy.

What are the problems encountered by your activists in helping migrants from the Middle East? In which countries of their way to Western European countries these problems are greatest?

RICHTER: Well, what can I say? This is a painful subject beyond all borders. At this point I’d like to quote the great Canadian songwriter Bruce Cockburn who wrote in the early Eighties this wise line:

“You gotta kick at the darkness til’ it bleeds daylight”. That is exactly what it is all about concerning our daily situation in Lebanon and especially Serbia these days.

During last fall one of our coordinators stated that “we are crying while working”. All of our teams involved in this refugee relief are confronted with thousands of desperate and of course exhausted people, who are very much shaped by the time of horror and suffering they experienced.

humedica-1

I think the biggest problems all over Europe are fear, prejudices, lack of plan, integration and even understanding, the political attitude in many countries, not least emerging right wing radicalism.

There are pressures on Chancellor Angela Merkel to close the door to refugees from the Middle East. This could cause a number of problems in many countries, and the migrants themselves. How would you comment on that announcements and would you be willing to answer such a scenario – the possible deterioration of the migrant crisis?

RICHTER:I’d like to appeal to your understanding that I will not communicate further comments on the current political situation due to the fact that we a non-governmental organization. Our mission is focused on any kind of relief operations, politicking excluded. Sorry.

Do you communicate with the authorities of the countries where you operate and whether you are having the support of some of them?

RICHTER:There’s ongoing communication with all authorities involved. More often than not they are willing to find solutions. No doubt it’s a long and winding road but we should never forget that the challenges are enormous.

At the very least, whether it cooperates with NGOs in the Western Balkan countries in the course of the migrant crisis and that, possibly?

RICHTER: Guess this answer is not to your satisfaction but I can tell you nothing else: We have to wait what the near future holds.

Thank you very much for this interview.

RICHTER: Welcome.

Interviewed by Bedrudin GUŠIĆ (757)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s