Arhiva za 21. Februara 2015.

ODA O BRATSTVU I JEDINSTVU

Posted: 21. Februara 2015. in Intervjui

Rezultat slika za Bratstvo Jedinstvo naroda Jugoslavije

Može li se Bratstvo-Jedinstvo, kao tekovina bivše Jugoslavije, ponovno obnoviti na Balkanu, svesti u prostore Bosne i Hercegovine i postati sjeme za neku Treću Jugoslaviju, iako se Oda o Bratstvu- Jedinstvu već dugo ignoriše i doživljava kao elegija?  

Primarni cilj ljudske zajednice je kako opstati i razvijati se. Osnovna jedinica ljudske zajednice, kao dio ljudskog društva, koja je omogućila opstanak ljudske vrste, je porodica u formi bračne zajednice. Kao takva porodica je postala  kolijevka ljudske civilizacije i osnovna ćelija društva. Islam je, kao i druge religije, želi sačuvati, a u zapadnom svijetu se žele odreći nekih hijerarhijskih vrijednosti, zbog čega je porodica i brak kao institucija njene održivosti do sada u najvećoj krizi od postanka svijeta. Kroz historiju se pokazalo da bračne i ljudske zajednice opstaju samo ako se održe zajedno, a druge propadaju i nestaju, što uvjerljivo potvrđuju i primjeri malih ljudskih zajednica, kao što su jevrejska, albanska, romska. Kriza bračnih odnosa u novom vremenu, posebno izražena u Americi i nekim drugim dijelovima svijeta, je alarmantan i upozoravajući indikator, koji nagovještava dekadenciju i ugrožava opstanak ljudske vrste.

Upravo zbog toga, jedan od prvih prioriteta svih vjerskih zajednica, na koje upućuju sve vjerske knjige, na čemu uporno insistiraju i pozivaju najviši vjerski lideri i dostojanstvenici, je bratstvo/ jedinstvo, koje se u islamu označava s riječi i pojmom “umet”. Svaki masovniji susret islamskih vjernika (iako islam nema centralnu upravu kao pravoslavlje i katoličanstvo) počinje sa riječima “braćo i sestre u islamu”, a to zbog toga što je porodica temelj i osnovna ćelija islamskog društva, u kojoj se potvrđuje brak, njeguju i pothranjuju moralne vrijednosti društva.

Nezamjenjiva kapitalna vrijednost socijalističkog društva bivše Jugoslavije bilo je jedinstvo jugoslovenskih naroda, zasnovanao na bratstvu i jedinstvu, koje je i danas tiha misao vodilja, ideja, koncept, formula, pa i nostalgična želja koja golica mnoge od onih koji su rođeni i živjeli u bivšoj Jugoslaviji. Vizija o Bratstvu- Jedinstvu, ma kako je zvali, parola, ideja, koncept… ima svoju idejnu, ideološku, teorijsku i praktičnu vrijednost, daleko veću nego joj se danas poklanja pažnja. Iako Bratstvo- Jedinstvo danas više nije oda naroda s prostora bivše Jugoslavije, ono je i dalje izazov i nesumljiva vrijednost i potencijal minulog vremena, u koji ima vjere i za kojom ima nostalgije.

“Bratstvo – Jedinstvo“  kao formula za uređivanje unutarnjih odnosa

Bratstvo i jedinstvo kao model življenja i težnja za složnim životom zasnivano je u prošlosti na suosjećanju ljudi, koji u većini slučajeva pripadaju istoj vjeri. Time se podrazumjevalo nastojanje i potreba  da živimo složno kao braća, da se međusobno poštujemo i uvažavamo, da poštujemo naše komšije i pazimo na njih, bez obzora koje su rase, vjere i ideoloških nadzora. Po nekima Bratstvo-Jedinstvo može postojati samo među onima koji su potpuno ravnopravni, što je u Titovoj Jugoslaviji dobrim dijelom demantovano, jer je nivo odnosa među narodima kroz više decenija bio za uvažavanje i dugo na uzlaznoj putanji, mada ravnopravnost  nije bila potpuna . Vjerovalo se ako danas okreneš leđa komšiji već sutra ćeš ih okrenuti i rođenom bratu. Danas se na Bratstvo –Jedinstvo gleda i tretira kao suživot, u kojem je visok stepen tolerancije za sve što je drugo i drugačije.

U vrijeme stvaranja Druge Jugoslavije Bratstvo-Jedinstvo je bila prvo parola a potom postala formula za uređivanje unutarnjih odnosa među narodima Jugoslavije i okvir za vođenje kadrovske politike na svim nivoima. U toku  NOR-a politika Bratstva –Jedinstva vodila se pod parolom KPJ-e  i bila je u funkciji ujedinjenja  jugoslovenskih naroda protiv fašističkih okupatora,  a tokom trajanja Jugoslavije  postala zvanična državna politika. Državni grb je bio simbol zajedništva.

Rezultat slika za Treca Jugoslavija

Na konceptu Bratstva- Jedinstva zasnivan je društveni i ekonomski razvoj zemlje i postavljana matrica vanjske politike. Bio je to u nekom smislu čarobni štapić. U suštini kroz ove dvije riječi uspješno su nivelisani odnosi između Srba, Hrvata i Muslimana, u kojima je vrlo precizno doziran individualni i kolektivni uticaj svakog od ova tri  bh naroda, koji se reflektovao na sve oblasti društvenog života i imao izuzetno jak uticaj na porodični život. Generalni pokrovitelj, otac i zaštitnik modela postao je predsjednik Jugoslavije  JosipBroz Tito.

Bratstvo-Jedinstvo po nacionalnom ključu

Bratstvo-Jedinstvo imalo je svoju alatku bez koje bi teško bilo održati ravnotežu i postići ujednačavanja i nivelaciju, u početku teško dostižnu na političkom a kasnije na ekonomskom planu. Ta alatka je bio “nacionalni ključ” ili ključ za sva kadrovska rješenja, koji je otvarao i zatvarao sva vrata, bio univerzalan za sve brave. Iako se ključ pokazao veoma upotrebljivim, nije mogao ispuniti sva očekivanja. Po tom ključu Srbi su stekli, imali i održali primat u svim sferema gdje se to trebalo i moglo ostvariti, a u službama sigurnosti, policiji i vojsci čak imali punu dominaciju. Hrvatima je taj ključ u početku pomagao u ekonomiji a kasnije i u politici. Za muslimane je ključ bio sredstvo preko kojeg su ostvarivali ulogu katalizatora i posrednika, ali (iako limitirano) participirali u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti. Po nacionalnom ključu birani su i postavljani kadrovi. U njemu su bile značajne finese koje su Srbima i Hrvatima obezbjeđivale predispoziciju za dominantan uticaj. Naime, po tom ključu najznačajnije položaje u politici i ekonomiji obično su zauzimali ratni veterani, obrazovaniji i uspješniji Srbi i Hrvati, dok su za značajne položaje birani muslimani samo ako su se pokazali podložni Srbima ( u njihovim zonama uticaja)  odnosno Hrvatima, na njihovom terenu. To jest, kako se i danas kaže, ako su se pokazali kooperativni, odnosno spremni na popuštanje u interesu drugih a na štetu svog naroda. Zato su, naročito u početku, samo neobrazovani muslimani, koji su učestvovali u NOR-u imali tu privilegiju da budu na dobrim položajima. Ustvari, oni su u većini slučajeva samo figurirali, a sa njima su upravljali drugi, odnosno bili su instrument s kojim se u ime KPJ (SKJ) manipulisalo.

U politici Bratstva -Jedinstva nije u svemu dosljedno i principijelno korišten taj famozni  nacionalni ključ. Nije korišten u vojsci, policiji i obrazovanju. To se nije osjećalo tako posljedično u vojsci i policiji, ali u obrazovanju je bilo više nego tragično. Desetine godina nakon oslobođenja u školama BiH su dominirali ili bili isključivi kadrovi iz Srbije i Crne Gore, koji su efikasno provodili asimilaciju.

Bosanski muslimani u raljama Bratstva-Jedinstva

Iako se za cijelo vrijeme postojanja druge Jugoslavije kroz ovu formulu mogla prepoznati tiha a nekad i pojačana borba za prevlast između Srba i Hrvata, u kojoj su muslimani bili neka vrsta tampon zone. Muslimani su se u cijelom tom periodu morali zadovoljiti s pozicijom autsajdera, ali u nekom smislu više neutralnog nego navijačkog posrednika, koji je služio kao izolator i zato bio priznat kao vezivno tkivo naroda Jugoslavije i osnova zajedništva njenih naroda. Kada je smrću Tita i jačanjem aspiracija Srba za daljom dominacijom, Slovenaca a potom Hrva ta za osamostalenjem, muslimani nisu više mogli a nešto kasnije kada su se odvojile Slovenija i Hrvatska ni željeli da sačuvaju takvu poziciju, raspad Jugoslavije se pokazao neizbježnim.

Po formuli Bratsva –Jedinstva, ako se nije radilo o pitanjima drugih jugoslavenskih republika,  bh muslimani su uvijek bili oni treći. Ondje gdje su Srbi bili prvi, Hrvati su obavezno bili drugi, a za muslimane je bilo rezervisano ono treće mjesto. I što je bilo posebno interesantno, oni su bili s tim trećim zadovoljni, kao da ih je to ispunjavalo. Isto tako gdje su Hrvati bili prvi, Srbi su morali biti drugi, a muslimani naravno treći, bez obzira u kom se području, na kojoj razini, sa kojim ciljem i stvarnom namjerom to gradiralo.

Granice jugoslovenskih republika nisu dijelile narode

U Titovoj Jugoslaviji znale su se  granice republika i pokrajina, ali one nisu dijelile već spajale narode, što se naročito osjećalo u BiH. Zbog takvog bukvalnog shvatanja BiH je postepeno gubila dominaciju na vlastitom teritoriju, ali i teritorij. Svima u BiH ali i Jugoslaviji poznat je slučaj Đure Pucara, prvog predsjednika nezavisne R BiH, koji je kao da daje svoju babovinu dao Crnoj Gori morsko područje Sutorine. Na ovaj slučaj, koji je danas ponovno aktueliziran, ukazao je više puta g. Suad Kurtćehajić, suprostavljajući se težnji poltronskih bh političara da dar Đure Pucara ozvaniče naknadnim potpisivanjem darovnice Crnoj Gori.  Nažalost Đuro Pucar nije bio u BiH samo jedan, koji je rasturao vlastitu zemlju. Takvih je mnogo više danas u sadašnjim strukturama bh vlasti.

Parola Bratstva- Jedinstva u javnim govorima i istupima

Vrijednost i snaga parole Bratsvo-Jedinstvo bila je naglašena i osjećala se u javnim nastupima i govorima, u porukama koje su koristili svi političari Jugoslavije . “Živjelo Bratstvo – Jedinstvo“ , „Živjelo Bratstvo-Jedinstvo jugoslovenskih naroda” godinama je gromoglasno odjekivalo prostranstvima Jugoslavije, odzvanjalo u našim glavama,  snažno podržavano iz naših grla. Bratstvo-Jedinstvo je tada značilo da smo svi mi, svi narodi i građani, Jugosloveni, da smo braća,  da se međusobno poštujemo, uvažavamo, volimo. Da li je bilo baš tako?

Titova paraola „Čuvajmo bratstvo jedinstvo kao zjenicu oka svoga“ nikad neće biti zaboravljena. „Mi smo more krvi prolili za Bratstvo-Jedinstvo naših naroda i nećemo dozvoliti nikom  da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to Bratstvo-Jedinstvo“, često je govorio Tito, koji se ovim više nego uspješno suprostavio razornoj idelogiji „Zavadi pa vladaj “, koja je ranije “carovala” a danas ponovno nalazi  sve povoljnije tlo u BiH.

Rezultat slika za Bratstvo Jedinstvo naroda Jugoslavije

Ove parole bile su i dvosjekli mač. Mogle su da uzdignu u vrh one koji ih izvikuju ali i sasjeku one koji ih negiraju, odbacuju ili prihvataju s podozrenjem i podmjehom.

Doprinos literata, kulturnih radnika i medija jačanju Brtatstva Jedinstva

Značajan doprinos jačanju Bratstva-Jedinstva u Jugoslaviji dali su kulturni i estradni radnici i brojni pjesnici i pisci tog vremena. Iako je u njihovim nastupima, književnim i literalnim radovima bila naglašena socijalistička ideologija a nerijetko i režimska podložnost, imali su veliki uticaj na narodne mase i podizali im društvenu svjest o vrijednosti zajedništva zasnovanog na bratstvu i jedinstvu naroda Jugoslavije. Mnoge sportske i kulturne manifestacije počinjale su i završavale s parolom “Druže Tito mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo”  a pjesme kao pjesma ”Od Vardara pa do Triglava”  pjevana je na svim manjim i velikim skupovima,  orila se širom Jugoslavije, pa i susjednim zemljama.

Poseban značaj na formiranje i jačanje svijesti o bratstvu- jedinstvu , naročito kod muslimana, imao je obrazovni sistem.  Kroz školske udžbenike, štamu i literaturu, preko nastavnog kadra, uz asistenciju partijskih organa KPJ, trasiran je infiormativni sistem i odgojno-obrazovni proces od pionirskih preko omladinskih organizacija,  kroz partijske organizacije i radne kolektive, uduženja žena, sportska i kulturna društva, planinarska društva, izviđačke organizacije i druge organizovane forme društva.

U svim republikama bivše Jugoslavinje veliki broj javnih institucija nosio je ime “Bratstvo-Jedinstvo” , što pokazuje u kojoj  je mjeri bratstvo i jedinstvo u Jugoslaviji imalo značaj i pravo građanstva . Autoput Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skoplje zvao se “Autoput Bratstva-Jedinstva”. A to ime su imale brojne škole, tvornice, mostovi, sportska i kulturna društva…

U izvjesnom smislu na jačanje Bratstva- Jedinstva uticala je i kolektivizacija, kroz koju su formirane zadruge, zadružni savezi i druga razna udruženja i savezi.

Kovačnica Bratstva – Jedinstva bile su i masovne radne akcije

Posebnu ulogu u obnovi zemlje i jačanju Bratstva- Jedinstva u bivšoj Jugoslaviji imale su masovne radne akcije. Nastale su u NOB-i a bile veoma popularne i nakon rata.  Jedna od prvih  poznata kao “Sanička dolina”, obavljena je u noći 27. 8.1942. godine, a u njoj je učestvovalo 800 mladića i djevojaka, koji su dozrela žitna polja požnjeli neposredno ispred neprijateljskih bunkera i spriječili da zrelo žito padne u ruke neprijatelju. Cilj masovnih radnih akcija bio je zaposliti i zbližiti  narod, obnoviti infrastrukturu, izgraditi bazne privredne objekte i objekte za obrazovanje, kulturu, sport u svim područjima Jugoslavije. Najpoznatije radne akcije bile su:  Autoput “Bratstvo- Jedinstvo“ ( Ljubljana-Zagreb-Beograd-Skoplje), željezničke pruge Brčko-Banovići (1946), Šamac-Sarajevo (1947), Doboj-Banja Luka (1951),  te pruga Beograd – Bar; Hidrocentrale:  Jablanica (1947-1954), Mavrovo (1950-1955), Vlasina (1950-1955), Vinodol (1950-1954), te brojne fabrike kao “Ivo Lola Ribar” u Železniku (1947-1948), Fabrika hidrauličnih ležaja i fabrike prehrane u Zagrebu, “Titarf”  u Kamniku, “Magnohrom” u Kraljevu, Hemijski kombinat u Goraždu (1950), “Maglić” i “Sutjeska” u Foči (1950), “Raška” u N. Pazaru (1951-1953), Kablovi u Svetozarevu, “Krušik” u Valjevu, Željezara Zenica (1948-1954), Valjaonica” Sevojno” u Užicama (1950-1952), Željezara Nikšić (1951). Nova Gorica je izgrađena od 1948 do 1951, a Novi Beograd je građen u dvije faze: prva  od 1948 do 1951, a druga 1968-1969.g.  Nakon razornih zemljotresa Skoplje je obnovljeno 1963, a Banja Luka 1970.godine. Jadranska magistrala je izgrađena 1964. ORA “Sava” obnova zaštitnih nasipa organizovana je 1960. Masovne radne akcije izvođene su na Tjentištu – Sutjeska, u Kumrovcu, Jasenovcu, Mrakovici, na Kopaoniku…  Radnim akcijama su građeni i studentski gradovi Zagreba, Sarajeva, Ljubljane… Naravno, ne manje značajnu ulogu za zbližavanje ljudi i jačanje bratstva- jedinstva imale su brojne druge i lokalne radne akcije, koje je nemoguće nabrojati.

Kulturne i sportske manifestacije u funkciji jačanja B-J

Poseban značaj za jačanje Bratstva-Jedinstva imalo je obilježavanje praznika, od lokalnih (kao što je dan komune) do državnih Dan Republike (29. Novembra…). U okviru tih proslava priređivane su akademije, kulturne priredbe i organizovana sportska takmičenja. Među najvažnije manifestacije tog vremena spada proslava Titova rođendana koji se slavio na Dan mladosti 25. maja, kada je organizovano i nošenje štafete sa porukama o jedinstvu upućenim domaćoj i svjetskoj javnosti.

Na kulturnim i sportskim priredbama, tokom proslave praznika, s ponosom se pjevala Himna “Hej Slaveni”, recitovale rodoljubive i pjevale popularne pjesme kao što je “Od Vardara pa do Triglava”. U školi se napamet učio Nazorov “Titov naprijed”, Brankovo Kolo, …

Rezultat slika za Bratstvo Jedinstvo naroda Jugoslavije

Značajan potsticaj jačanju Bratstva-Jedinstva davali su sletovi B-J održavani svake dvije ili četiri godine u različitim republikama, a od značaja je bilo i bratimljenje gradova iz različitih republika, iz kojih su se razvijale kulturne, privredne i druge veze.

Mješoviti brak kao kategorija B-J

Za održavanje i jačanje Bratstva-Jedinstva u Jugoslaviji poseban značaj imao je mješoviti brak. Iako nije produkt socijalizma i KPJ-e mješoviti brak je obogatio vrijednosti jugoslovenskog socijalizma, a KPJ-e donio profit pa i ekstra profit. KPJ-e  je bila kolektivni društveni vjenčani kum svakom mješovitom braku, a mješoviti brakovi su s druge strane bili garant i zalog opstanku KPJ-e i potpora opstanku socijalističkog društva.  Institucija mješovitog braka poseban značaj dobila je u NOR-u i neposredno po završetku II svjetskog rata.  I predsjednik Tito je  davao ličnu veliku podršku mješovitim brakovima, a u brojnim slučajevima bio kum familijama s više djece.

Nakon raspada Jugoslavije mnogi mješoviti brakovi su propali, mnogi su i opstali. Propali brakovi su podijelili sudbinu države; svako je pošao na svoju stranu, a neki u novo i nepoznato. Slično se dogodilo i s djecom iz mješovitih brakova. Pa ipak, mješoviti brakovi su u svoje vrijeme, u pogodnostima u kojima su nastali, bili  inkubator bratstva jedinstva, tretirani kao embrion jugoslovenske nacije, s velikim ambicijama na planu ujednačavanja i zbližavanja različitosti. Mješoviti brakovi su se vremenom omasovili i institucionalno ojačali, postali uobičajena praksa, da se u nekim krugovima počelo vjerovati da će nacioanlna pripadnost postepeno nestati i da ćemo svi postati pripadnici jedne nacije, jugoslovenske.

Bratstvo- Jedinstvo je neiskorišteni potencijal savremenog društva

Kao mnogi od nas iz bivše Jugoslavije, nisam jugo-nostalgičar, ali jesam za bratstvo i jedinstvo, ne samo jugoslovenskih naroda, već svih ljudi na svijetu, bez obzira na njihovu boju kože, vjeru i druga opredelenja. Duboko vjerujem da je bratstvo i jedinstvo poželjan mlodel svake sredine i neiskorišteni potencijal savremenog društva za zbližavanje naroda. Ne podržavam brata koji me iskorištava ni Bratstvo-Jedinstvo u kojem će jedan narod biti nadređen drugom, kao što je jednim  dijelom bilo na prostorima Jugoslavije, ali smanjivanje nejednakosti uz približavanje različitosti smatram prioritetom mirnodopskog vremena. Ako ikad bude neka treća Jugoslavija, a po nekima će biti, onda njeni kreatori i tvorci moraju poći od toga da se takav projekat može zasnivati i graditi samo na zajedničkim temeljima, i može postojati i opstati samo u uslovima potpune jednakosti sviju koji tu žive.

U Titovoj Jugoslaviji nismo bili jednaki, nisu stimulisani nadareni već se težilo uprosjećivanju, pa ipak je država opstala dok je bila vođena jedinstvenom partijom i pod sponzorstvom moćnog vođe Tita, koji je populatnost vođe zasnovao i održao upravo na modelu Bratstva-Jedinstva jugoslovenskih naroda.

I danas živimo u čvrstom uvjerenju, da pretežan broj nas koji smo rođeni i živjeli u Drugoj Jugoslaviji, posebno u periodu od šezdesetih do osamdesetih godina, do smrti J. B. Tita nikad nećemo zaboraviti blagodati koje nam je život tada pružao. Danas je u BiH samo 5% ljudi zadovoljno sa životom, a 95% je nezadovoljno. U Titovoj Jugoslaviji, i pored određenih nepravdi i nedostataka, manje priznatih ili više priznatih naroda, privilegovanih i neprivilegovanih kategorija društva, može se reći da je taj odnos bio obrnut, da je velika većina bila zadovoljna. Danas sve one koji na račun ovog vremena ističu vrijednosti onog vremena, zovu Jugonostalgičari.  Nostalgija za prošlim može se objaniti na više načina, sa bezbroj argumenata. Na njoj se već neko vrijeme rađa i od strane određenih krugova oživljava teza o Trećoj Jugoslaviji, pa se čak prave skice njenog sastava u kojem bi bili svi osim Slovenije, plus Albanija.

Proces jačanja Bratstva- Jedinstva jugoslovenskih naroda prekinut na makro lokaciji u bivšoj Jugoslaviji tokom raspada Jugoslavije sada se nastavlja na mikro lokaciji u Bosni i Hercegovini, a servisiran je i iz Srbije i Hrvatske, sa ciljem koji uvijek ne odražava stvarnu težnju za jedinstvom bh naroda. Sve je i dalje podređeno cilju da se teritoriji na kojima žive Hrvati pripoje Hrvatskoj, a teritorij na kome je stvorena genocidna Rs, Srbiji. Radi toga se iz Srbije i Hrvatske uporno potstiču ekstremisti koji su samo tijelom u BiH a dušom u Srbiji ili Hrvatskoj.  Sve dotle dok Bošnjaci, Srbi i Hrvati rođeni u BiH ne budu Bosnu i Hercegovinu zvali majkom i osjećali je kao svoju jedinu domovinu, u BiH se Hrvati, Srbi, Bošnjaci u BiH neće osjećati kao braća niti  će BiH biti jedinstvena. Ipak, postoji vjera i nada da će narodi koji žive u BiH jednoga dana konačno shvatiti da je njihova sreća tamo gdje je njihov dom. Postoji nada da će se svi jednoga dana osjetiti kao braća, ujediniti se, i kao što se sportisti iz različitih skupina bore za jedinstven cilj, boriti za dobrobit i prosperitet svoje  jedine domovine, Bosne i Hercegovine. Tada ćemo opet moći  umjesto jugoslovenske elegije zajedno, iz hilljada naših grla, zapjevati Odu Bratstvu i jedinstvu i reći, “ona nas je održala, njojzi hvala”.

Burlington, 21. februara 2015.

Zijad Bećirević

zijad-becirevic1