Dario Jovanović, direktor Koalicije “Pod lupom”: CILJ NAM JE DA GRAĐANI BUDU NOSIOCI POZITIVNIH DRUŠTVENIH PROMJENA…

Posted: 11. Avgusta 2014. in Intervjui

Dario Jovanovic 2

Koaliciju Pod lupom čine sljedeće nevladine organizacije / udruženja građana: Centri civilnih inicijativa (CCI), Forum građana Tuzle, DON Prijedor, Perpetuum mobile Banja Luka, Centar za građansku suradnju (CGS) Livno, Infohouse Sarajevo i Omladinska informativna agencija (OIA) Sarajevo.….Činjenica da su svi prethodni izbori u BiH bili priznati od strane domaćih aktera i međunarodnih struktura ne implicira da su oni biliu potpunosti slobodni i pošteni. Slobodni izbori podrazumijevaju potpuno odsustvo pritisaka na birače, ucjena i kupovine glasova, za šta ne možemo reći da se nije dešavalo na ranijim izborima.….Ako ćemo konstatovati da su izbori u BiH do sada bili jednim dijelom slobodni i pošteni, naš cilj je da doprinesemo da oni budu još slobodniji i pošteniji. To znači da želimo podstaći građane da slobodno izraze biračku volju na dan izbora – da budu birači, a ne samo glasači.…. Trenutno smo u procesu angažovanja posmatrača izbornog dana, a cilj nam je da imamo više hiljada posmatrača na više hiljada biračkih mjesta. O konkretnom broju posmatrača na dan izbora ne mogu govoriti, jer je, kao što sam naveo, proces prijavljivanja građanki i građana BiH za posmatrače u toku. Za sada imamo obezbijeđeno pokrivanje troškova za 2.000 posmatrača izbornog dana, sa tendencijom da taj broj dosegne 3.000, a cilj nam je da pokrijemo što veći broj biračkih mjesta u BiH….. Koalicija će pratiti i dospijeće glasova iz inostranstva, te utvrđivanje rezultata glasanja državljana BiH koji žive van zemlje, a ostvarili su svoje aktivno biračko pravo na biračkim mjestima izvan BiH…..

Kada i kako se rodila ideja o osnivanju Koalicije?

 

JOVANOVIĆ: Ideja o osnivanju Koalicije za slobodne i poštene izbore – Pod lupom je proizašla, prvenstveno, iz potrebe oživljavanja građanskog posmatranja izbora u BiH. Važno je istaći da su građanski posmatrači u bilo kojoj zemlji i na bilo kojim izborima oni koji na objektivan i nepristrasan način izvještavaju o izbornom procesu. Za razliku od stranačkih posmatrača, koji prije svega brane interese političkih partija, nestranački građanski posmatrači imaju uvid u cjelokupan izborni proces u vremenu prije izbora, na dan izbora i nakon izbora. Interes građanskih posmatrača nije ograničen na davanje ocjene o izbornom procesu, već se odnosi i na elemente dodatne demokratizacije društva, opšteg društvenog napretka, otkrivanja nepravilnosti s ciljem sankcionisanja istih, te se njihova uloga ogleda i u tome što predstavljaju garant slobodnog izražavanja volje birača, u koje građani BiH imaju povjerenje.

Zbog permanentne političke krize u BiH u posljednje 4 godine (ako ne i duže od toga), gdje se praktično na formiranje vlasti na državnom nivou od vremena prošlih opštih izbora 2010. godine čekalo 15 mjeseci, a u pojedinim dijelovima zemlje se niti danas ne zna ko čini vlast, a ko ima ulogu opozicije, zbog otuđenosti vlasti od građana koji su je birali i čiji su poslodavci zapravo svi građani BiH (jer oni i biraju vlast, postavljaju predstavnike političkih partija na pozicije i plaćaju ih), zbog nužnosti izmjena izbornog zakonodavstva (uključujući i izmjene ustava mn.) na koje se ukazuje godinama, zbog postojanja ozbiljnih indicija u izborne nepravilnosti u prethodnim izbornim procesima, zbog nužnosti objektivnog i blagovremenog uvida u cjelokupan izborni proces kako bi se ukazalo na postojeće nepravilnosti, a iste uklonile, te zbog transparentnosti samog izbornog procesa i približavanja demokratskih procesa građankama i građanima, 7 udruženja građana iz cijele BiH je osnovalo Pod lupom – Koaliciju za slobodne i poštene izbore s ciljem građanskog, nestranačkog posmatranja opštih izbora u BiH, zakazanih za 12. oktobar 2014. godine.

Koje nevladine organizacije je čine?

JOVANOVIĆ: Koaliciju Pod lupom čine sljedeće nevladine organizacije / udruženja građana: Centri civilnih inicijativa (CCI), Forum građana Tuzle, DON Prijedor, Perpetuum mobile Banja Luka, Centar za građansku suradnju (CGS) Livno, Infohouse Sarajevo i Omladinska informativna agencija (OIA) Sarajevo.

logo Koalicije Pod lupom

Jedna od vaših poruka, posebno u sklopu medijske kampanje koju ste započeli, jeste ona da se zalažete za “slobodne i poštene izbore…” Znači li to da dosadašnji-poslijeratni u BiH nisu takvi bili?

JOVANOVIĆ: O tome se svakako može raspravljati, jer slika nije crno-bijela. Činjenica da su svi prethodni izbori u BiH bili priznati od strane domaćih aktera i međunarodnih struktura ne implicira da su oni biliu potpunosti slobodni i pošteni. Slobodni izbori podrazumijevaju potpuno odsustvo pritisaka na birače, ucjena i kupovine glasova, za šta ne možemo reći da se nije dešavalo na ranijim izborima. Istovremeno, fer izborna utrka podrazumijeva barem približne startne pozicije onih koji u njoj učestvuju, a u BiH je više nego izražena zloupotreba javnih resursa u svrhe predizborne kampanje od strane onih koji na izbore izlaze sa pozicije vlasti, na bilo kom nivou. Takođe, niz nepravilnosti koje su se dešavale, te različite indikacije izbornih prevara, kao što je dodavanje ličnih glasova po zatvaranju biračkog mjesta, neuobičajeno veliki broj nevažećih listića, itd, govore o potrebi snažnijeg nestranačkog nadgledanja izbornog procesa.

Međutim, iako demokratija ne može postojati bez izbora, izbori, sami po sebi, nisu garant demokratskog društva. Osim tehničkih preduslova, izbori moraju biti zasnovani na osnovnom preduslovu poštivanja prava svih građana jedne zemlje da biraju i da budu birani u sve organe vlasti, te ostalim preduslovima poput vladavine zakona i postojanja pravnog sistema, nezavisnog djelovanja svakog kandidata, poštivanja svih prava opozicije, i sl. Uzimajući u obzir da je građanima BiH, u pojedinim dijelovima zemlje, uskraćeno osnovno pravo da biraju i budu birani (ne zaboravimo odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić i Finci protiv BiH”), onda se i princip univerzalnog, tj. opšteg prava glasa u BiH jasno može dovesti u pitanje.

Ako ćemo konstatovati da su izbori u BiH do sada bili jednim dijelom slobodni i pošteni, naš cilj je da doprinesemo da oni budu još slobodniji i pošteniji. To znači da želimo podstaći građane da slobodno izraze biračku volju na dan izbora – da budu birači, a ne samo glasači. Neophodno je uočiti nepravilnosti i ukazati na iste kako bi bile blagovremeno sankcionisane, te objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu. Nakon izbora, cilj nam je izaći sa konkretnim prijedlozima i preporukama za unaprijeđenje izbornog zakonodavstva i izbornog procesa u BiH.

Kao i do sada, međunarodni posmatrači će pratiti oktobarske izbore. Imate li u njih povjerenja?

JOVANOVIĆ: Svakako da imamo puno povjerenje u međunarodne posmatrače koji će i ove godine biti akreditovani i posmatrati dan izbora u BiH. Svi međunarodni posmatrači dolaze ispred država ili priznatih međunarodnih organizacija i osobe su sa dugogodišnjim iskustvom u posmatranju izbora. Njihovo prisustvo, ali i znanje i iskustvo koje nam mogu prenijeti, nam je svakako od značaja. Oni su, takođe, ti koji mogu pružiti brze i provjerene informacije o izbornom procesu u BiH međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave izborima, te predstavnicima vlasti drugih zemalja.

Imate li dovoljno aktivista koji će pokriti svako biračko mjesto, ili pak većinu njih?

JOVANOVIĆ: Koalicija Pod lupom sprovodi aktivnosti kroz rad 7 regionalnih ureda u BiH, te rad Glavnog ureda u Sarajevu. Već imamo 42 dugoročna posmatrača na terenu koji nadgledaju rad izborne administracije (Centralne izborne komisije i svih opštinskih izbornih komisija u BiH), uočavaju nepravilnosti u predizborno vrijeme, prate proces registracije birača, prate predizborne aktivnosti i kampanje političkih subjekata i angažuju građane BiH za posmatrače izbornog dana. Trenutno smo u procesu angažovanja posmatrača izbornog dana, a cilj nam je da imamo više hiljada posmatrača na više hiljada biračkih mjesta. O konkretnom broju posmatrača na dan izbora ne mogu govoriti, jer je, kao što sam naveo, proces prijavljivanja građanki i građana BiH za posmatrače u toku. Za sada imamo obezbijeđeno pokrivanje troškova za 2.000 posmatrača izbornog dana, sa tendencijom da taj broj dosegne 3.000, a cilj nam je da pokrijemo što veći broj biračkih mjesta u BiH.

Ko su, zapravo, vaši aktivisti? Po kakvim kriterijima su selekcionirani i hoće li raditi na volonterskoj osnovi ili….?

JOVANOVIĆ: Naše aktivistkinje i aktivisti su sve punoljetne građanke i punoljetni građani BiH sa aktivnim biračkim pravom. Oni se samoinicijativno prijavljuju za posmatrače izbornog dana, a to mogu učiniti online, putem internet stranice podlupom.org, ili pozivom na besplatan telefonski broj 080 05 05 05. Svi posmatrači će potpisati Kodeks ponašanja, a neki od kriterija/uslova koji se u njemu navode su to da posmatrači moraju imati navršenih 18 godina starosti i biti državljani BiH, biti objektivni i profesionalni u izvještavanju o izbornom procesu, te biti nepristrasni i oslobođeni bilo kakvog političkog uticaja (uključujući i to da posmatrači ne mogu biti dio upravljačkih struktua bilo kojeg političkog subjekta). Svi posmatrači će imati pokrivene troškove hrane, prevoza i komunikacije na dan izbora tj. imati naknadu za provođenje aktivnosti posmatranja izbora.

Kako ćete i prema kome reagirati u slučaju da nekim biračkim mjestima utvrdite nepravilnosti pa i incidentne situacije, odnosno narušavanje izbornog procesa?

JOVANOVIĆ: Koalicija je omogućila prijavu uočenih nepravilnosti svim građanima BiH. To je moguće učiniti na isti način kao i kod prijave za posmatrače izbornog dana (putem pomenute internet stranice i besplatnog telefonskog broja). Takođe, svi posmatrači Koalicije će biti obučeni da uoče potencijalne nepravilnosti i izvještavaju o istima. Dio medijske kampanje Koalicije će biti usmjeren na informisanje građana šta su to izborne nepravilnosti, te šta se smije a šta ne smije raditi u vremenu prije izbora i na sami izborni dan. Sve zaprimljene nepravilnosti će proći kroz proces provjere i potvrde da su se zaista dogodile, te biti analizirane u trenutku, i neposredno nakon, prijave. Potvrđene nepravilnosti će se u formama primjedbi i prigovora proslijeđivati Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH koja je nadležno tijelo za postupanje po zaprimljenim prijavama nepravilnosti. Nakon proslijeđivanja prijava o nepravilnosti CIK-u u formi primjedbe ili prigovora, Koalicija će nadgledati aktivnosti CIK-a u ovom smislu, te javno objaviti analizu o uočenim izbornim nepravilnostima i preduzetim sankcijama za odgovorne osobe i pravna lica.

Dario Jovanovic 1

Očigledno je da ćete se tu i tamo sretati sa međunarodnim posmatračima. Hoćete li s njima surađivati “u hodu”, izmjenjivati iskustva i sl.?

JOVANOVIĆ: Koalicija je već ostvarila kontakte i uspostavila saradnju sa određenim međunarodnim organizacijama koje će akreditovati posmatrače na dan izbora. Sve aktivnosti posmatranja izbora će biti koordinisane sa zajedničkim ciljem, a to je nepovrijedivost i transparentnost izbornog procesa.

 Da li ćete i kako pratiti glasanje nas iz dijaspore?

JOVANOVIĆ: Da, svakako. Sastavni dio aktivnosti Koalicije jeste i praćenje procesa utvrđivanja rezultata glasanja. To će biti moguće kroz prisustvo akreditovanih građanskih posmatrača u vrijeme brojanja glasova nakon zatvaranja biračkih mjesta, monitoring rada Centra za brojanje glasova, te u vremenu nakon izbornog dana u procesu utvrđivanja rezultata glasanja od strane CIK-a. Kao dio ovoga, Koalicija će pratiti i dospijeće glasova iz inostranstva, te utvrđivanje rezultata glasanja državljana BiH koji žive van zemlje, a ostvarili su svoje aktivno biračko pravo na biračkim mjestima izvan BiH.

 Na kraju, očekujete li da ćete svojim angažmanom, osim što ćete doprinjeti regularnosti izbora, podići i opću svijest o izbornoj kulturi u našoj zemlji?

JOVANOVIĆ: To nam je zasigurno jedan od primarnih ciljeva. Cijeli proces posmatranja izbora i sve aktivnosti koje ga čine će imati daleko veću svrhu ukoliko podstaknemo građane BiH da svojom voljom odaberu osobe i političke subjekte koji će direktno uticati na kvalitet njihovog života u naredne 4 godine. Cilj nam je da građani budu nosioci pozitivnih društvenih promjena kroz direktan izbor svojih predstavnika u vlasti, da ih drže odgovornima za obećanja u vremenu prije izbora, te da aktivno učestvuju, u saradnji sa izabranim predstavnicima vlasti, u kreiranju politika koje će doprinijeti poboljšanju uslova života svih građana BiH. To je moguće jedino ukoliko građani aktivno koriste svoje biračko pravo, vrše pritisak na izabrane predstavnike vlasti i aktivno učestvuju u demokratskim procesima. Nikada ne trebamo zaboraviti da su građani ti koji postavljaju predstavnike političkih partija na pozicije u vlasti, koji finansiraju sve ono što je vezano za tu vlast i oni koji imaju ne samo pravo nego i obavezu pratiti koliko ta ista vlast doprinosi boljem životu građana.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

JOVANOVIĆ: Hvala Vama na prilici da se obratim čitateljkama i čitaocima vašeg cijenjenog časopisa. Koristim priliku da pozdravim sve građanke i građane BiH u dijaspori, te izrazim nadu da ćemo zajedno doprinijeti nekim boljim vremenima za našu zemlju.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (590)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s